Villkor

VR:s villkor

På denna sida hittar du VR:s rese- och biltransportvillkor. Ändrade planer? Läs mer om ombokning och avbokning av tågbiljetter på vår kundservice-sida.

Kundservice

Resevillkor

19.4.2024

Dessa resevillkor för VR-Group Abp:s Passagerartrafik (nedan kallad VR) tillämpas på de tågresor och tjänster som Passagerartrafiken tillhandahåller i Finland.

I dessa villkor fastställs VR:s och dess kunders rättigheter och skyldigheter. För information om biljetter inom Helsingforsregionens trafik kan man kontakta Helsingforsregionens trafik eller besöka deras webbplats. Resor med Interrail-biljetter och Eurail Pass och olika resekedjesamarbeten omfattas av separata villkor som kan läsas på VR:s webbplats.

Villkoren träder i kraft den 19.4.2024 och gäller tills vidare. De ersätter VR:s transportvillkor, som gällt sedan den 15.2.2024.

Reglerna för transport av bilar ingår i biltransportvillkoren, som finns på webbplatsen vr.fi. På webbplatsen vr.fi finns omfattande information om tidtabeller, tåg, tjänster ombord, biljettutbud, priser, stationer samt sido- och tilläggstjänster.

1 Biljett

En biljett är ett transportavtal som innebär att VR ska transportera passageraren från avgångsstationen till destinationen. Passageraren ska ha en giltig biljett godkänd av VR under hela tågresan.

Tågresan börjar när passageraren stiger på tåget eller ett annat transportmedel ordnat av VR. VR ansvarar för transport med ett annat transportmedel än tåg endast om transporten ordnas av VR. Resan slutar när passageraren stiger av transportmedlet i fråga.

Tidtabellerna och materielen kan ändras under tiden mellan biljettköpet och själva resan. De kunder som angett sina kontaktuppgifter informeras om väsentliga ändringar.

En personlig biljett får endast användas av den passagerare som anges på biljetten, och passageraren ska vara beredd att visa upp ett identitetsbevis. Reglerna för ombokning och avbokning varierar efter biljett. VR debiterar en avgift för ombokningar och avbokningar. Borttappad, förstörda och delvis använda tågbiljetter kan inte ombokas eller avbokas. En biljett aktiverad som självbetjäning anses vara använd, och det är inte längre möjligt att ändra eller avboka den.

Biljetten är inte giltig om den har modifierats eller förfalskats eller, när det gäller seriebiljetter, om passageraren inte har bokat en resa. Kommersiell återförsäljning av enskilda resor som bokats med en seriebiljett är inte tillåten. Om en seriebiljett används i strid med villkoren, har VR rätt att annullera seriebiljetten.

Inom VR:s fjärrtrafik ska biljetten köpas senast på tåget av tågpersonalen. Inom VR:s närtrafik ska biljetten köpas före påstigning.

Även om passageraren har en biljett kan passageraren avlägsnas från tåget om hen äventyrar trafikeringen eller de övriga passagerarnas säkerhet eller om hen stör de övriga passagerarna.

1.1 Biljett inom VR:s fjärrtrafik

VR:s fjärrtrafik omfattar resorna med InterCity-tåg, Pendolino-tåg, expresståg och rälsbuss på hela det finländska bannätet. När det gäller enskilda biljetter och seriebiljetter ska kunden alltid boka sitt- eller sovplats, med undantag för rälsbussar och bussar.

Biljetten berättigar till en resa på den plats, i den resklass och på det tåg som anges på biljetten. VR:s tågpersonal kan i undantagsfall anvisa passageraren en annan plats än den som anges på biljetten eller den som passageraren valt. 

Ifall biljettens innehavare inte kan nås inom en rimlig tid för biljettkontroll, förbehåller VR rätten att sälja den bokade platsen vidare åt en annan kund.

Om biljetten är oläsbar eller skadad kan VR vägra att omboka eller avboka biljetten. 

1.2 Biljett inom VR:s närtrafik

VR:s närtrafik omfattar områdena från Helsingfors till Kotka/Kotka hamn, Hangö och Nokia med närtåg med linjebeteckning. Det är inte möjligt att resa med en biljett till närtrafiken på VR:s fjärrtåg.

Biljetten ska köpas före påstigning. Passageraren kan byta tåg under biljettens giltighetstid. Bytet ska ske inom biljettens giltighetstid. Passageraren får resa med biljetten till den destinationen som anges på biljetten, även om biljettens giltighetstid slutar innan tåget anländer till stationen. 

Enkel- och seriebiljetter som skrivits ut på papper ska omedelbart efter påstigning stämplas med tågets stämpelmaskin. När det gäller digitala seriebiljetter ska resan aktiveras innan passageraren stiger på tåget. En digital enkelbiljett ska vara giltig vid påstigning. Passageraren bör ha med sig den ursprungliga biljetten. Skärmdump, bild eller annan kopia av biljetten duger inte.

1.3 Biljettkontroll

VR:s tågpersonal kan kontrollera biljetterna på tåget. Passageraren bör visa upp sin biljett vid biljettkontrollen på tåget. Om passageraren byter tåg ska hen även visa upp biljetten efter bytet. Biljetten bör sparas tills passageraren stiger av tåget vid sin slutdestination.

Om passageraren inte har en giltig biljett, betraktas hen som en passagerare utan biljett. En passagerare som saknar biljett kan avlägsnas från tåget. VR:s tågpersonal har rätt att debitera en övervakningsavgift av passagerare som saknar en behörig och giltig biljett.

En passagerare anses också sakna biljett om biljetten uppvisas vid kontrollen, men den uppvisade biljetten då är en rabattbiljett och passageraren uppvisar inget intyg som berättigar till rabatt.

Passagerare som reser utan biljett i VR:s närtåg har en skyldighet att bevisa sin identitet för tågpersonalen. Passageraren åtar sig att betala den övervakningsavgift som VR påfört. Passageraren får fortsätta sin tågresa om passageraren köper en biljett till fullt pris i samband med att övervakningsavgiften påförs. I andra fall har konduktören rätt till att avlägsna passageraren från tåget. Konduktören har också rätt att avlägsna en passagerare från tåget om passageraren köper biljetten i samband med biljettkontrollen, men inte är villig att uppge sina personuppgifter så att övervakningsavgiften kan påföras. I detta fall kan biljetten användas på andra tågturer där ifrågavarande biljett är giltig.

En övervakningsavgift påförs en passagerare som inte har en biljett på VR:s fjärrtåg. Passageraren får fortsätta sin resa om passageraren köper en biljett till fullt pris. I andra fall har konduktören rätt till att avlägsna passageraren från tåget.

1.4 Rabatter

Passageraren ska under hela resan ha med sig ett giltigt intyg som berättigar till rabatten. När passageraren reser med rabattbiljett ska passageraren vid biljettkontrollen bevisa sin rätt till rabatten på det sätt som VR kräver. Annars anses biljetten inte vara giltig. Rabatten beviljas inte i efterhand.

2 Bagage, sällskaps­djur och ensam­åkande barn

2.1 Bagage

Passageraren kan ta med sig två väskor samt handväska, ryggsäck eller ett liknande föremål. Passageraren ska hålla uppsikt över sitt handbagage. Upphittade föremål för VR till hittegodsbyrån. Handbagaget får inte störa andra passagerare eller spårtrafiken eller förorsaka till exempel andra passagerare eller deras bagage skada. Ifall passageraren agerar mot ovanstående regler har tågpersonalen rätt att vägra ta bagaget med på tåget.   

Passageraren ansvarar enligt de allmänna skadeståndsbestämmelserna för den skada som hens handbagage orsakar. Detta gäller även i situationer där handbagaget är placerat så att passageraren inte direkt kan hålla uppsikt över det. VR ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att handbagaget skadats eller försvunnit, såvida detta inte beror på VR:s eller dess personals oaktsamhet eller en omständighet som avses i lagen om ansvar i spårtrafik.

Det är kostnadsfritt för barnfamiljer att ta med sig en barnvagn och för passagerare med funktionshinder att ta med sig sina hjälpmedel.

På transport av farliga ämnen tillämpas lagen och förordningen om transport av farliga ämnen på järnväg. Små mängder farliga ämnen får transporteras som handbagage om ämnet har förpackats för detaljförsäljning, är avsett för personligt bruk eller för fritids- och idrottsaktiviteter och inte förorsakar de övriga passagerarna eller VR olägenhet eller skada.

Skjutvapen kan transporteras på tåg som handbagage i enlighet med skjutvapenlagen, dvs. oladdade i skyddsfodral.

Det strängt förbjudet att ombord på tåget ladda fordon och kraftaggregat.

Cyklar kan under resan förvaras på de avsedda platserna på de tåg som har en resgodsvagn eller ett utrymme för transport av cyklar. På InterCity-tåg ska platsen bokas i förväg. På Pendolino-tåg är det inte möjligt att ta med sig en cykel. Mer detaljerad information om transport av en cykel finns här.

Cykelkärror ska vara tomma när de transporteras på tåget. För cykelkärror debiteras en cykelavgift. 

Skrymmande föremål kan transporteras som bagage i det särskilda bagageutrymmet på nattåg. Då debiteras en bagageavgift. Kunden ska före resan säkerställa att det är möjligt att ta med sig föremålet i fråga. Passageraren ansvarar själv för lastning av bagaget på tåget, förflyttning vid tågbyten samt avhämtning på destinationen. Bagagets storlek, vikt och övriga egenskaper får inte orsaka fara, skada eller onödig onödigt besvär under transporten.

2.2 Sällskapsdjur

Sällskapsdjur kan tas med på de avsedda platserna. Om sällskapsdjuret transporteras på en sittplats ska passageraren skydda sätet. I en sovvagn kan sällskapsdjuret (eller en ledar-, assistans- eller signalhund) endast tas med i en kupé för passagerare med sällskapsdjur om passageraren har bokat hela kupén. Andra sällskapsdjur än hundar ska transporteras i en transportbur.

På närtåg kan man avgiftsfritt ta med sig sällskapsdjur I de avdelningar där sällskapsdjur är tillåtna. På fjärrtåg måste en skild avgift betalas för sällskapsdjuret. 

Passageraren ska ta hand om sina sällskapsdjur under hela resan. Ett sällskapsdjur kan inte resa ensamt.

2.3 Ensamåkande barn

Minderåriga barn kan åka tåg ensam på föräldrarnas ansvar. Konduktören har inte skyldighet att ta hand om barnen under resan. 

3 Passagerare med funktions­nedsättning

Kunden ska före resan säkerställa att tjänster för personer med funktionsnedsättning finns tillgängliga. VR erbjuder assistansservice på stationerna med assistanspunkt. Information om dessa stationer finns på webbsidan tillgängligt tågresande och fås även via VR:s kundservice och på biljettförsäljningskontoren på stationerna. Assistansservicen ska bokas senast 24 timmar före tågets tidtabellsenliga avgång. De hjälpmedel som passageraren med funktionsnedsättning använder transporteras kostnadsfritt på tåget.

En assistent till en passagerare med funktionsnedsättning reser kostnadsfritt. Assistenten ska kunna hjälpa passageraren med funktionsnedsättning under hela resan. Assistenten ska vara myndig. Rullstolsburna passagerare behöver inget intyg för att assistenten ska kunna resa kostnadsfritt. I övriga fall ska passageraren kunna bevisa sin rätt till en kostnadsfri assistent. Inom VR:s fjärrtrafik ska biljetterna för passageraren med funktionsnedsättning och assistenten köpas på samma gång. Inom VR:s närtrafik ska den som assisteras ha en biljett som berättigar till resan. 

Vi rekommenderar att passagerare med ledar-, assistans- och signalhundar på fjärrtåg reser i servicevagnen. Inom VR:s närtrafik kan man resa med en ledar-, assistans- eller signalhund på alla passageraravdelningar. På nattåg kan man endast ta med sig en ledar-, assistans- eller signalhund i de kupéer där sällskapsdjur är tillåtna samt i tillgängliga sovkupéer, förutsatt att passageraren har bokat hela kupén. För ledar-, assistans- och signalhundar debiteras ingen separat avgift.

4 Förseningar

Uppgifterna om VR:s tågs gång sparas i Trafikledsverkets system, och ersättningarna grundar sig på uppgifterna i systemet. 

Kunden kan ansöka hos VR om ersättning för en försenad tågresa. Reglerna för förseningsersättning är olika inom fjärr- och närtrafiken. 

Dessutom kan kunden i enlighet med järnvägstransportlagen ansöka hos VR om ersättning på upp till 5 000 euro för skador på grund av försening.

4.1 VR:s fjärrtrafik

4.1.1 Ersättning eller ny rutt 

Om en tågtur inställs eller om tåget förväntas anlända till den destinationen som anges på biljetten över 60 minuter för sent, kan passageraren

1.    kräva att priset för den oanvända biljetten och/eller den del av resan som gjorts men som inte längre uppfyller sitt syfte samt eventuell returresa betalas tillbaka 

2.    fortsätta resan på samma eller annan sträcka så snart som möjligt, med motsvarande villkor

3.    fortsätta resan på samma eller annan sträcka vid senare, lämplig tidpunkt, med motsvarande villkor. 

I punkterna 2 och 3 har passageraren rätt till den förseningsersättning som avses i punkt 4.1.2. I punkt 3 har passageraren däremot inte rätt till ersättning för förseningen av den ursprungliga tågturen.

Om tåget försenas minst 60 minuter ska VR vidta alla rimliga åtgärder för att hjälpa passageraren. Det här betyder att i mån av möjlighet och med beaktande av väntetiden ska passageraren få något att dricka och äta under tågresan. Vid behov ska VR ordna en alternativ transport för passageraren.

Om resan inte kan förutsättas fortsätta under samma dag, ska VR ordna rimlig logi och transport till denna plats. 

VR kan även erbjuda en alternativ transport (med buss, taxi e.d.).

4.1.2 Ersättningsbelopp

Om passageraren anländer till den destination som anges på biljetten minst 60 minuter för sent, har hen rätt att få 25 procent av priset för tågbiljetten i ersättning av VR. Om förseningen är minst 120 minuter, har passageraren rätt att få 50 procent av biljettpriset i ersättning. Ersättningsbeloppet omfattar inte avgifterna för tilläggstjänster (till exempel tilläggsavgifter med anknytning till plats och avgifter för sällskapsdjur och cykel).

Eventuell försening av lastningen och avlastningen av bilar omfattas inte av förseningsersättningen.

Belopp på under fyra euro betalas inte ut.

4.1.3 Intyg över försening

Personalen på det försenade tåget ger på begäran passageraren ett intyg om förseningen för ersättningsansökan. 

4.2 Ersättning till passagerare med periodbiljett vid försening inom VR:s närtrafik

Tågens punktlighet och trafikering följs kalendermånadsvis inom VR:s närtrafik.   

Om det inom VR:s närtrafik under en kalendermånad inställs tågturer i över 10 procent av tågutbudet eller om tågturerna är över 10 minuter försenade, beviljar VR de passagerare som under månaden rest med en periodbiljett inom VR:s närtrafik ersättning enligt följande:

1.    Biljett på 14–30 dagar: om minst en av giltighetsdagarna för periodbiljetten infaller under den kalendermånad under vilken det i över 10 procent av tågutbudet inställs tågturer eller tågturerna är över 10 minuter försenade, har passageraren rätt till en ersättning på 20 procent av priset för den ifrågavarande biljetten på 14–30 dagar.

2.    Biljett på 31–365 dagar: om minst en av giltighetsdagarna för periodbiljetten infaller under den kalendermånad under vilken det i över 10 procent av tågutbudet inställs tågturer eller tågturerna är över 10 minuter försenade, har passageraren rätt till en ersättning på 20 procent av priset för en biljett på 30 dagar (eftersom förseningarna gäller en kalendermånad betalar VR inte ut ersättning för en längre period, och dessutom är det endast möjligt att en gång få ersättning för förseningarna under en kalendermånad).

4.3 Ersättning för skada på grund av försening

VR är skyldig att ersätta passageraren för en skada som uppstått på grund av att tågturen försenats eller inställts eller att tåget inte stannat vid en trafikplats som anges i tidtabellen, dock högst 5 000 euro per passagerare. VR har emellertid ingen ersättningsskyldighet vid förseningar som passageraren på grund av transportens karaktär, väderleksförhållandena, den tid som behövs för byte av transportmedel eller andra omständigheter gällande transporten rimligen kan förväntas ha berett sig på.

För att befrias från ersättningsskyldigheten ska VR visa att de vidtagit alla åtgärder som rimligen kan krävas för att undvika skada.

5 Allmänna regler för ersättningar och skador

5.1 Personskador

Vid personskador betalar VR lagstadgad förskottsersättning till passageraren och de personer som står i ett ekonomiskt beroendeförhållande till passageraren. Ersättningen är avsedd för direkta ekonomiska behov och ska stå i proportion till skadan. VR ansvarar för personskadan till fullt belopp.

Vid dödsfall betalar VR 21 000 euro per passagerare i förskott. Vid personskadeolyckor betalar VR lämplig och berättigad ersättning i förskott, dock högst 21 000 euro per passagerare.

Förskottsbetalningarna innebär inte ett erkännande av ansvar och räknas som en del av det totala ersättningsbeloppet. VR kan kräva att förskottsersättningarna betalas tillbaka om förlusten eller skadan beror på att passageraren handlat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet eller om mottagaren av betalningen inte har haft rätt att ta emot ersättningen.

På begäran ska VR i rimlig utsträckning hjälpa till med ersättningsanspråk gällande personskadan mot tredje parter. Denna hjälp kan inte stå i strid med VR:s intressen. 

Anspråket på ersättning för personskadan ska riktas mot VR inom tre år från det att den person som lidit skada har fått eller borde ha fått veta om skadan. Personen ska dock yrka ersättning senast inom tio år från skadan.

5.2 Förlorad eller skadad egendom

Enligt lagen om ansvar i spårtrafik ansvarar VR för passagerarens kläder, medhavda bagage och djur till deras fulla värde vid eventuell skada.

Om passageraren upptäcker att bagaget har skadats eller försvunnit när hen tar emot inskrivet bagage, ska passageraren informera VR om detta. I övriga fall ska passageraren göra en anmälan inom rimlig tid från mottagandet av bagaget. 

Passageraren förlorar sin rätt till ersättning om hen inte riktar ett skriftligt skadeståndsanspråk mot VR inom ett år eller, om skadan beror på att VR eller en aktör som VR ansvarar för har handlat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, inom tre år.

VR ska inom en månad ge ett svar eller meddela passageraren när hen kan förvänta sig ett svar.

5.3 Ansökan om ersättning och behandlingstid

En blankett för ansökan om ersättning finns på webbplatsen vr.fi. Kunden kan även ansöka om ersättning genom att besöka ett biljettförsäljningskontor eller genom att ringa VR:s servicenummer. Då skickar VR en ersättningsblankett på papper till kunden. 

Ansökningarna behandlas så snabbt som möjligt, i regel inom en (1) månad från det att ansökan tagits emot.

VR betalar ersättningarna på ett bankkonto eller i form av ersättningskuponger. Med ersättningskupongerna kan kunden köpa tjänster av VR.

6 Tillämplig lagstiftning

Passagerartrafiken på järnvägar regleras av följande lagar och författningar: a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (järnvägsansvarsförordningen) 

b. CIV-avtal – bihang A (CIV) till COTIF (fördraget om internationell järnvägstrafik) 

c. nationell lagstiftning, i de fall den är tillämplig eller det har avtalats att den ska tillämpas, bland annat:

 • järnvägstransportlag (1119/2000)
 • lag om ansvar i spårtrafik (113/1999)
 • lag om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik (472/1977)
 • lag om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979)
 • lag om transport av farliga ämnen (719/1994)
 • förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002)
 • skjutvapenlag (1/1998).

Konsumenten har rätt att föra en tvist gällande en tågresa till konsumenttvistenämnden för avgörande. Mer information: kuluttajariita.fi/sv.

VR Biltransport­villkor

Gäller från 22.06.2023

Vilka typer av fordon kan transporteras i en biltransportvagn?

Biltransportvagnarna och körramperna är planerade för normala fabrikstillverkade bilar.

I en biltransportvagn kan man transportera:

 • Kördugliga person-, kombi- och paketbilar. Det är kundens ansvar att avgöra om fordonet uppfyller kraven
 • Släpvagnar kopplade till ovan nämnda fordon och som till sina mått lämpar sig för transport i biltransportvagn
 • Motorcyklar och andra motordrivna fordon. Det är kundens ansvar att avgöra om fordonet uppfyller kraven.
 • Ett el- eller hybridfordon med skadat drivbatteri får inte lastas på tåget.
 • Det är förbjudet att ladda ett el- och hybridfordon under resan.

Vad kan transporteras i fordonet under resan?

Det är absolut förbjudet för fordonets förare och passagerare eller husdjur att vistas i bilen eller biltransportvagnen under resan. Endast föraren får stiga in i biltransportvagnen och bör lämna vagnen direkt efter lastningen.

I bilen, på dess takställning, transportställning bakom bilen och i släpvagnen får under transporten, förutom de fasta anordningarna, finnas endast resenärernas bagage.

 • Som taklast får endast transporteras, i enlighet med måttbegränsningarna nedan, skidor och resväskor som är vederbörligen fastsatta i ett takräcke eller en takställning och skyddade mot vädrets inverkan samt så att de inte försvinner eller skadas
 • Cyklar kan transporteras i en transportställning bakom fordonet enligt måttbegränsningarna nedan och ordentligt säkrade
 • Kanoter eller andra stora föremål får inte transporteras på bilens tak
 • Farliga ämnen som ingår i vanliga varor och som förpackats i små mängder för konsumentändamål får transporteras ombord på biltåg inom lagens gränser.

Lastning och lossning av bilar

Lastning och lossning av ett fordon på ett tåg får utföras av:

1) Fordonslastare som anmälts av kunden

2) VR (när VR valts som lastare vid bokningen)

Detta bör särskilt beaktas vid lastning och lossning av fordon:

 • Fordonets förare ska lasta och lossa följande fordon:

  • Bilar med lägre markfrigång än normalt
  • Motorcyklar
  • Andra motorfordon
  • Kombination av bil och släpvagn
  • Fordon med alkolås
  • Lastning av ett fordon vars bredd vid taklinjen i förhållande till höjden förhindrar normal in- och urstigning.
 • Om man i samband med bokning av bilplatsen har avtalat om att VR ska lasta bilen gäller följande:

  • Bilen ska levereras till en angiven parkeringsplats på biltågstationen
  • Bilen ska befinna sig vid lastningsstället i förväg innan den egentliga lastningstiden, vid den tidpunkt som anges separat. Bilar som anländer efter den angivna tiden kommer inte längre att lastas
  • Bilnycklarna ska lämnas vid avgångsstationen innan den egentliga lastningstiden, vid den tidpunkt och på den plats som anges separat. Efter den angivna tiden hämtas inga nycklar.
  • I detta fall lastar VR fordonet på tåget och tar hand om fordonets nycklar till destinationen. Nycklarna kan hämtas från en separat angiven plats genom att bevisa att du har rätt att hämta bilen.

Fordonets måttbegränsningar i biltransportvagnar

Det finns två typer av vagnar som används för biltransport:

1) Helt täckt biltransportvagn

2) Delvis täckt biltransportvagn.

1) Helt täckt biltransportvagn (Gd-biltransportvagn)

 • Höjd (inklusive takställning och taklast): högst 1,84 m för nedre plan och högst 2,04 m för övre plan
 • Längd: fordonets maximala längd är högst 5,00 m, 10,00 m eller 15,00 m med last och utskjutande delar, och de mått som anges i bokningen får inte överskridas
 • Bredd: högst 2,20 m inklusive last. OBS! En bil med en höjd på över 1,84 m kan vara högst 1,64 m bred vid taklinjen
 • Vikt: högst 3 000 kg, och axel- eller boggivikt får inte överskrida 2 000 kg
 • Rullmotstånd: Vid fordonets hjul fästs ett rullmotstånd och höjdkravet är 15 cm framför och bakom hjulen.

2) Delvis täckt biltransportvagn (Gfot-biltransportvagn)

 • Höjd (inklusive takställning och taklast): högst 1,65 m för nedre plan och högst 2,05 mm 2,30 m eller 2,60 m för övre plan
 • Längd: fordonets maximala längd är högst 5,00 m, 10,00 m eller 15,00 m med last och utskjutande delar, och de mått som anges i bokningen får inte överskridas
 • Bredd: högst 2,20 m inklusive last
 • Vikt: högst 2 500 kg, och axel- eller boggivikt får inte överskrida 1 400 kg
 • Rullmotstånd: Vid fordonets hjul fästs ett rullmotstånd och höjdkravet är 15 cm framför och bakom hjulen.

Husvagnar i delvis täckta biltransportvagnar:

 • Husvagnens höjd: högst 2,60 m (inklusive antenner och andra delar som höjer sig ovanför taket)
 • Husvagnens längd: högst 7,50 m med dragstång
 • Husvagnens bredd: högst 2,20 m
 • Husvagnens vikt: högst 1 400 kg.

Släpvagnar för godstransport i helt eller delvis täckta biltransportvagnar:

 • Godssläpvagnens höjd: högst 1,60 m (inklusive antenner och andra delar som höjer sig ovanför taket)
 • Godssläpvagnens längd: högst 5,00 m med dragstång
 • Godssläpvagnens bredd: högst 2,20 m
 • Godssläpvagnens vikt: högst 1 400 kg.

Ansvar

Järnvägsföretagets ansvar (VR)

 • VR ansvarar för transporten av bilen när kunden lastar bilen på biltransportvagnen
 • VR ansvarar för transporten av fordonet och ansvarar för fordonet under lastning och lossning, när VR lastar och lossar fordonet på/av biltransportvagnen
 • VR ansvarar för säker förvaring av fordonets nycklar under resan
 • VR:s ansvar för fordonet upphör när fordonet har lossats från vagnen på lämplig parkeringsplats
 • VR ansvarar för att fordonet har tillräckligt med utrymme i biltransportvagnen
 • VR bär inte ansvar för att fordonet inte kan lastas till följd av orsaker som inte beror på VR (till exempel om bilen inte startar eller om det är något annat fel på bilen)
 • VR ansvarar inte för att strömförsörjningen fungerar under hela resan
 • VR ansvarar för vagnventilation vid lastning och lossning
 • Motorcykelföraren säkrar motorcykeln eller något annat motordrivet fordon och VR säkrar fastsättningen.

Fordonsförarens ansvar

 • Fordonets förare ansvarar för att tillhandahålla korrekta vikt- och måttuppgifter när bokningen görs. Om vikt- och måttuppgifterna som fordonets förare tillhandahåller skiljer sig från de faktiska vikt- och måttuppgifterna för bilen, är VR inte skyldiga att transportera fordonet.
 • Vid bokning ska kunden, utöver fordonets vikt och mått, anmäla eventuell takbox eller taklast och annat bagage, släpvagn och tekniska tillbehör som transporteras utanför fordonet
 • Fordonets förare ansvarar för fordonets förvaring på stationens parkeringsområde.
 • Av säkerhetsskäl har VR rätt att vid behov inspektera lasten på en paketbil eller övertäckt släpvagn som transporteras
 • Fordonet ska befinna sig vid laststället senast vid den tidpunkt som anges av VR. Bilar som anländer efter lastningstiden kommer inte längre att lastas
 • När fordonets förare kör in fordonet i vagnen och kör ut det ur vagnen vid destinationsstationen, ansvarar fordonets förare för lastning och lossning av fordonet.
 • När VR kör in fordonet i vagnen och kör ut det ur vagnen vid destinationsstationen, ansvarar VR för lastning och lossning av fordonet
 • Vid destinationsstationen ska föraren kontrollera om det har uppstått skador på det fordon som transporteras eller på dess externa utrustning under resan
 • Vid behov har VR rätt att ta bilder på eventuella skador
 • Om fordonets förare misstänker att skadan har uppstått under transporten ska VR-personalen informeras omedelbart innan hen lämnar lossningsplatsen
 • Fordonets förare ansvarar för fastsättning av transportboxar och andra varor vid takräcken och takställning och för eventuella skador som de kan orsaka
 • VR ansvarar inte för eventuella förluster eller skador på andras varor eller egendom på grund av dålig fastsättning eller förpackning under transporten
 • Motorcykelföraren säkrar motorcykeln eller något annat motordrivet fordon och VR säkrar fastsättningen
 • Det är tillåtet att använda Webasto i biltransportvagnen
 • Det är tillåtet att använda kupévärmare i biltransportvagnen
 • Laddning av elfordon i biltransportvagnen är inte är tillåten
 • Fordonets förare låser fordonet och stänger friskluftsfläkten under transporten
 • Fordonets förare ansvarar för användning av starthjälp och för att starta fordonet med starthjälp
 • Vid destinationsstationen ska fordonets förare utan dröjsmål bege sig till lossningsplatsen. Om fordonets förare inte anländer till lossningsplatsen utan dröjsmål ska hen stå för kostnaderna för fordonets förflyttning och alla andra kostnader som uppstår till följd av förseningen
 • Om fordonet är lastat i biltransportvagnens yttre del under vintern, måste kunden kontrollera att det inte finns snö eller is i motorutrymmet innan motorn startas. Om kunden inte agerar enligt anvisningen ovan kommer VR inte att ersätta eventuella skador orsakade av snö eller is på fordonets motor vid start.

Avtalsvillkor för företag

1 Tillämplighet

Genom detta avtal fastställs villkoren för en registrerad företagskunds (”Kunden”) kundrelation (”VR-företagskundrelationen”) med VR-Group Abp (”VR”). Förutom Kunden gäller VR-företagskundrelationen även dem av Kundens dotterbolag med ett eget FO-nummer varav Kunden äger mer än 50 procent. Kunden ansvarar för VR-företagskundrelationen och efterlevnaden av villkoren. Kunden förbinder sig att utan dröjsmål meddela eventuella ändringar i kontaktuppgifterna, kontaktpersonerna och bolagsstrukturen.

2 Tjänsteleverantör och kontaktuppgifter

VR-Group Abp Passagerartrafik PB 488 00101 Helsingfors

FO-nummer 1003521-5

3 Tjänster och produkter som ingår i VR-företagskundrelationen

Genom VR-företagskundrelationen kan Kunden köpa VR:s tågbiljetter och övriga tjänster. De biljetter som kan köpas på grundval av VR-företagskundrelationen samt de tjänster som VR erbjuder Kunden specificeras i den gällande tjänsteprislistan. VR har rätt att fritt ändra biljettprodukter, tjänster och prissättningen för dem. De tågresor som Kundens personal gör på fritiden omfattas inte av VR-företagskundrelationen. VR-företagskundrelationen berättigar inte till återförsäljning av VR:s tjänster och produkter.

4 Kundidentifikation och avtalsrabatt

VR-företagskundrelationen förutsätter att Kunden använder den kundidentifikation som Kunden fått av VR. Kunden ansvarar för säker utdelning och användning av kundidentifikationen inom hela sin organisation. VR har rätt att debitera Kunden för alla beställningar som Kunden gjort med kundidentifikationen. VR kontrollerar inte separat om köparen har rätt att använda kundidentifikationen. VR beviljar eventuell avtalsrabatt enligt sina gällande kriterier. Avtalsrabattens storlek och de biljettprodukter som omfattas av rabatten fastställs i den gällande tjänsteprislistan. Eventuell avtalsrabatt beviljas endast vid köp som gjorts med Kundens kundidentifikation via bestämda försäljningskanaler. Mer information om försäljningskanalerna för VR-företagskundrelationen finns på VR:s webbplats www.vr.fi. Eventuell avtalsrabatt beräknas i samband med köpet och produkten prissätts enligt avtalsrabatten. VR förbehåller sig rätten att ändra avtalsrabatten, de produkter som berättigar till rabatten samt försäljningskanalerna.

5 Betalningsvillkor

Kreditkort är det primära betalsättet. Då baseras betalningsvillkoren på avtalet mellan Kunden och kreditkortsbolaget. VR beslutar om godkännandet av fakturering som betalsätt enligt sina kriterier. När det gäller faktureringskunder skickas fakturan en gång i veckan till den adress som Kunden angett. Betalningstiden är fjorton (14) dagar från datumet för fakturan, om inte annat avtalats. Tiden för framställande av anmärkningar är åtta (8) dagar från datumet för fakturan. Dröjsmålsränta utgår enligt gällande räntelag. VR kan när som helst ändra betalsättet till kreditkort om situationen kräver detta, till exempel om Kunden har förfallna betalningar, om Kundens kreditvärdighetsklass blir sämre än A eller om Kunden har brutit mot dessa villkor.

6 Försäljnings- och transportvillkoren för produkter och tjänster

På produkterna och tjänsterna tillämpas särskilt fastställda boknings-, betalnings-, omboknings- och avbokningsvillkor. Villkoren finns på VR:s webbplats vr.fi. På resorna tillämpas bland annat Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, lagen om ansvar i spårtrafik, till tillämpliga delar järnvägstransportlagen samt VR Passagerartrafiks transportvillkor.

7 Återbetalningar och ersättningar

Återbetalningar och ersättningar behandlas i enlighet med försäljnings- och transportvillkoren samt gällande bestämmelser, på det sätt som beskrivs på VR:s webbplats. Priset på biljetter som köpts via en resebyrå återbetalas endast via resebyrån.

8 Skadeståndsansvar

Parterna ansvarar för direkta och omedelbara skador som de genom sitt agerande eller sin försummelse förorsakat den andra parten. Parterna är under inga omständigheter ansvariga för indirekta eller medelbara skador, såsom en utebliven inkomst eller vinst, ett avbrott i verksamheten, lönekostnader eller andra skador eller kostnader av detta slag, såvida parten inte vållat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. VR:s skadeståndsansvar på grundval av VR-företagskundrelationen är dock i allmänhet högst 20 procent av de inköp som Kunden under de 12 månaderna före skadan gjort med sin kundidentifikation. VR strävar efter att producera sin webbtjänst på ett högklassigt sätt, men ansvarar inte för webbplatsens oavbrutna funktion, nätförbindelser, tekniska problem, störningar i webbtjänsten etc. eller för skador som eventuella brister i webbtjänsten förorsakar Kunden. VR ansvarar inte för de externa länkarna på sina webbplatser, för de webbplatser som länkarna leder till eller för eventuella skador som dessa förorsakar Kunden.

9 Överlåtelse av VR-företagskundrelationen

Kunden får inte överlåta VR-företagskundrelationen eller de rättigheter eller skyldigheter som följer av kundrelationen till tredje part.

10 Force majeure

Om det på grund av oöverstigliga hinder (force majeure) som parterna inte kan påverka (t.ex. strejk eller annan stridsåtgärd, eldsvåda, naturkatastrof eller myndighetsbestämmelse) blir omöjligt eller betydligt svårare att uppfylla de skyldigheter som följer av VR-företagskundrelationen, befrias parten från sina avtalsmässiga skyldigheter tills hindret upphör.

11 Personuppgifter

Genom att acceptera dessa villkor ger Kunden VR rätt att behandla uppgifter om Kunden. I sin verksamhet följer VR den gällande dataskyddslagstiftningen och behandlar personuppgifter i enlighet med sina dataskyddsbeskrivningar och dataskyddsprinciper. De finns att läsa på VR:s webbplats www.vr.fi. Till den del genomförandet av detta avtal kräver behandling av personuppgifter, till exempel när det gäller Kundens kontaktpersoner och kundidentifikation, ska Kunden i enlighet med lagen informera de registrerade om detta och se till att Kunden har rätt att överlåta dessa uppgifter. VR har rätt att i enlighet med sina gällande dataskyddsbeskrivningar och dataskyddsprinciper använda uppgifterna, till exempel för att sköta kundrelationen och för att utveckla och marknadsföra tjänsterna, även i digital form, till exempel via e-post. VR har rätt att spela in och spara kundservicesamtal och annan kommunikation samt att använda inspelningarna och det övriga sparade materialet till exempel för verifiering av transaktioner, utbildning och kvalitetsledning.

12 Konfidentialitet

Parterna förbinder sig att hålla de affärshemligheter och övriga konfidentiella uppgifter hemliga som de fått av varandra i samband med VR-företagskundrelationen samt att inte använda dessa uppgifter för något annat ändamål än för att genomföra VR-företagskundrelationen.

13 Tillämplig lag och tvistlösning

På VR-företagskundrelationen tillämpas finsk lag. Eventuella tvister ska i första hand lösas genom samråd mellan parterna. Om samrådet inte leder till ett för båda parter tillfredsställande resultat, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande i Helsingfors enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler.

14 Ändringar i VR-företagskundrelationen

VR har rätt att ensidigt ändra villkoren för VR-företagskundrelationen.

15 VR-företagskundrelationens giltighet och uppsägning

VR-företagskundrelationen träder i kraft när Kunden har accepterat dessa villkor och VR har gett Kunden en kundidentifikation. Efter att ha accepterats av Kunden ersätter dessa villkor eventuella tidigare avtal om en företagskundrelation med VR. VR-företagskundrelationen gäller tills vidare. Båda parterna har rätt att säga upp VR-företagskundrelationen genom att skriftligen (via e-post) informera den andra parten om detta. Kundrelationen upphör när VR har slutfört behandlingen av de ärenden som vid tidpunkten för uppsägningen av VR-företagskundrelationen är under behandling och som kräver en giltig VR-företagskundrelation. För att VR-företagskundrelationen ska vara giltig ska Kunden under hela giltighetstiden se till att Kundens uppgifter är korrekta och uppdaterade och vid behov rätta till dem utan dröjsmål.