Dataskydd

VR:s dataskydd

I dataskyddsbeskrivningen berättar vi hur vi behandlar våra kunders personuppgifter och hur vi skyddar våra kunders integritet.

VR:s dataskydds­beskrivning

19.12.2023

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi vill skydda din integritet på bästa möjliga sätt och tar därför dataskyddet på högsta allvar. Vi använder dina personuppgifter endast för de ändamål som vi har berättat om på förhand och endast i den omfattning det är nödvändigt med tanke på syftet med behandlingen. Dina uppgifter behandlas endast av de personer till vars uppgifter behandlingen av uppgifterna hör.

Dataskyddsbeskrivningen berättar om skyddet av din integritet och till exempel om följande:

 • vilka personuppgifter vi samlar in och för vilket ändamål
 • när och på vilket sätt vi kan dela dina personuppgifter med våra samarbetspartner
 • vilka rättigheter du har och hur du till exempel kan kontrollera dina personuppgifter.

1 Personupp­giftsansvarig

 • VR-Group Abp (nedan kallad VR)
 • FO-nummer: 1003521-5
 • PB 488, 00096 VR
 • Tfn 0307 10

2 Dataskydds­ombud och kontaktupp­gifter

 • VR-koncernens dataskyddsombud: tietosuojavastaava(a)vr.fi
 • I frågor som gäller registret kan du kontakta oss via blanketten.

3 Kunder som skapat ett VR-konto

Att skapa ett användarnamn för VR:s tjänster är möjligt för alla personer över 13 år. Som den person som skapat användarnamnet ansvarar du för inloggningsuppgifterna för ditt användarnamn, för att de är korrekta, uppdaterade och används på behörigt sätt. Om du misstänker att dina inloggningsuppgifter har hamnat i fel händer, ändra ditt lösenord omedelbart. Du kan säga upp ditt användarnamn genom att skicka en begäran om avslutande av användarnamnet via vår responsblankett.

3.1 Vilka kunduppgifter samlar vi in och behandlar?

Basuppgifter om dig och din kundrelation, såsom

 • Namn
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Födelsedatum
 • Språk
 • Starttidpunkt för kundrelationen och registreringskanal

Eventuella kanalspecifika samtycken och förbud du gett

 • Marknadsföring
 • Undersökningar och enkäter
 • Meddelanden från kommunikationen under resan
 • Användning av positionsuppgifter

Uppgifter om resor och tjänster

 • Sådana uppgifter om tjänster, försäljning, betalningar och resor som är kopplade till ett köp, inkl. bland annat reseuppgifter, betalsätt och andra uppgifter om betalning samt den e-postadress och det telefonnummer som använts för att leverera tågbiljetter eller i samband med andra tjänster.
 • Vid köp av personliga biljetter ber vi även om kundens namn och födelsedatum.
 • Resehandlingsuppgifter som behövs vid gränsöverskridning, såsom passnummer.
 • Uppgifter om bilen som du angett för transport av bil samt de eventuella fotona som VR tagit på din bil för att behandla skadefall.
 • De uppgifter som behövs för att beställa och genomföra assistansservicen, såsom namn, kontaktuppgifter och information om hjälpbehovet.

Uppgifter om användningen av elektroniska tjänster och om bakgrundsprocesserna, såsom

 • Uppgifter om användning av tjänster i olika kanaler, såsom webb-, automat- och mobiltjänster, inkl. bland annat logg- och transaktionsuppgifter samt de cookies som behövs för att koppla ihop sidladdningar.
 • Du kan bekanta dig med insamlingen av cookies på vår sida VR och praxis för cookies.

Uppgifter om kommunikation och undersökningar

 • Inspelningar av kundsamtal.
 • Meddelanden du skickat till oss, såsom till exempel chattmeddelanden, e-postmeddelanden och meddelanden på sociala medier.
 • Uppgifter du skickat oss genom respons- och ersättningsblanketterna samt betalningar och meddelanden angående behandlingen av dessa. Dina hälsouppgifter behandlas av oss endast i samband med kundkontakter som kräver dessa uppgifter.
 • Uppgifter angivna i enkäter gällande tjänstetransaktioner, såsom köp eller behandling av respons.
 • I kundenkäterna frågar vi om olika bakgrundsuppgifter, såsom kön, för att kunna bedöma hur svarandegruppen motsvarar Finlands befolkning.
 • Uppgifter som getts i samband med spel och utlottningar.
 • Uppgifter som behövs för marknadsföring och kundkommunikation, till exempel vilka meddelanden som skickats till dig och vilka meddelanden du öppnat.
 • Uppgifter som samlats in i samband med sådana undersökningar och enkäter som har riktats till kunder med användarnamn.

3.2 Hur använder vi dina uppgifter och i vilka syften behandlas de?

Behandlingen av dina personuppgifter kan antingen grunda sig på verkställandet av ett avtal som du ingått med VR eller på ett samtycke du gett. Dessutom kan berättigat intresse eller rättslig skyldighet utgöra grund för behandlingen.

Med stöd av ett avtal som ingåtts med dig

Vi använder dina uppgifter för att betjäna dig så väl som möjligt under hela din kundrelations längd, såväl vid personlig kundservice som via våra digitala kanaler. När vi identifierar dig, din resehistorik och ditt köpbeteende, kan vi på bättre beakta dina behov och upplevelser.

När du kontaktar kundservicen använder vi dina uppgifter för att utföra de tjänster du valt. På kundservice hittar vi din tidigare köp- och meddelandehistorik och vi kan hjälpa dig med frågor om dina bokningar och vid problemsituationer.

Vi behandlar leveransuppgifter för din biljett (telefon och/eller e-post) för att vid behov kunna meddela om väsentliga ändringar och störningar angående de tjänster du köpt.

Om du ger oss respons eller ansöker om ersättning, sparar vi dina uppgifter för att behandla din kontakt. Vi kan också sammanställa de eventuella framtida kontakterna från dig.

När du deltar i spel och utlottningar, skapar vi en kontaktperson med dina uppgifter för att genomföra den eventuella utlottningen.

Målet med de undersökningar och enkäter vi utför är att utveckla tjänsternas kvalitet och innehåll. Vi skickar ut riktade enkäter till våra olika kundgrupper, och efter att du använt våra tjänster kan vi fråga dig om dina upplevelser av våra tjänster. Dessutom kan vi kontakta dig för att testa nya tjänster och produkter. Om du vill, kan du förbjuda att undersökningar skickas till dig genom att kontakta vår kundservice via responsblanketten.

Vi behandlar kunduppgifter för att kunna skapa olika kundprofiler och -segment för att till exempel rikta marknadsföring och förmåner eller utveckla och personifiera våra tjänster och kombinera statistik. Sådan profilering har inga betydande effekter på den person som profileras.

Med stöd av ditt samtycke

När du ger ditt samtycke till marknadsföring, kan vi skicka dig allmänna och riktade marknadsföringsmeddelanden. I dessa meddelanden berättar vi till exempel om våra aktuella kampanjer och våra nya produkter och tjänster.

I appen VR Matkalla kan du ta i bruk meddelanden under resan, och då kommer du att få information om din resa och dess framfart i realtid. Om du tillåter användningen av lokaliseringsuppgifter i appen kan vi ge dig en rikare användarupplevelse.

När dina personuppgifter behandlas utifrån ett samtycke du gett kan du när som helst ändra ditt samtycke. Du kan ändra ditt samtycke genom att logga in i dina uppgifter antingen på vår webbplats eller i appen VR Matkalla.

För att kunna behandla ditt yrkande om ersättning kan vi ibland behöva dina hälsouppgifter. I så fall ber vi om ditt separata samtycke.

För att förbättra din kundupplevelse kan vi erbjuda personifierat innehåll eller andra individuella tjänster via våra digitala kanaler. Du kan läsa mer om personifieringen av tjänster på vår sida VR och praxis för cookies.

Med stöd av berättigat intresse

VR använder ett hanteringsverktyg för sociala medier som samlar in och sammanställer data från sociala mediernas tjänster. VR:s servicerådgivare och experter inom marknadsföringskommunikation använder verktyget för att skapa svar och inlägg på sociala medier samt för rapportering.

Vi kan överföra dina personuppgifter inom VR-koncernen på grundval av ett berättigat intresse om det finns en särskild anledning till detta.

På grund av våra rättsliga skyldigheter

När det gäller resor till Ryssland, samlar vi in uppgifter från dig och lämnar ut dessa till gränsbevakningsmyndigheterna och andra myndigheter.

Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla de skyldigheter som vi har enligt lag eller myndighetsbestämmelser, utan att glömma säkerheten och vårt ansvar.

Vi kan också lämna ut dina uppgifter med stöd av myndigheternas rätt att få uppgifter.

4 Företagskundernas kontaktpersoner, administratörer och företagsresenärer

Med företagskunder avses sådana företag som ingått ett avtal med oss.

Varje företag har en kontaktperson vars uppgifter har sparats i vårt kundregister.

Företagsresenärer är sådana anställda i ett kundföretag vars VR-konto (mer information under punkt 3) har en företagsprofil kopplad till det och som kan göra företagsresor.

Företagets administratör är en företagsresenär som har fått huvudanvändarrättigheter för VR:s tjänster i kundföretaget. Företagets administratör kan bjuda in företagets företagsresenärer och administratörer till tjänsten. Användaren godkänner att ett VR-konto skapas eller länkas med hens profil. Administratören kan ta bort en företagsresenär från det egna företagets användarnamn.

Ett VR-konto kan kopplas till flera olika företag. Användaren väljer i vilket företags namn hen använder VR:s tjänster.

4.1 Vilka kunduppgifter vi samlar in och behandlar

Vi kombinerar resor som görs på en företagsprofil med kundföretagets uppgifter. För företagsresenärer och företagets administratör samlar vi in och behandlar information om VR-kontot (mer information under punkt 3) samt information om vilket företag deras konto var kopplat till. För företagets kontaktpersoner samlar vi in personens namn, e-postadress, telefonnummer och titel.

Uppgifter om enkäter och undersökningar

 • Uppgifter som samlats in i samband med andra undersökningar och enkäter
 • I kundenkäterna frågar vi om olika bakgrundsuppgifter, såsom kön, för att kunna bedöma hur svarandegruppen motsvarar Finlands befolkning.
 • I en del av enkäterna/undersökningarna kan undersökningsresultatet kopplas till en person. Uppgifterna granskas dock inte på individuell nivå utan på gruppnivå, till exempel i syfte att bedöma hur nöjda resenärerna på en viss sträcka har varit med tågets tjänster.

4.2 Hur använder vi dina uppgifter och i vilka syften behandlas de?

Behandlingen av dina personuppgifter kan antingen grunda sig på verkställandet av ett avtal som du ingått med VR eller på ett berättigat intresse eller på en rättslig skyldighet.

På basis av ett avtal

Information om VR-kontot finns under punkt 3.

På basis av berättigat intresse

Att behandla uppgifter om företagets kontaktperson är nödvändigt för att den personuppgiftsansvariges berättigade intresse kan genomföras och för att ett samarbetsavtal kan verkställas. Vi behandlar personuppgifter om kontaktpersoner hos VR:s externa intressentgrupper för att kunna ha kontakt som är nödvändig för samarbetet, t.ex. för att meddela, fakturera eller för att bjuda in en kontaktperson till olika evenemang. Den registrerade har utsetts som företagets kontaktperson på begäran av den aktör som ingått avtalet eller den registrerade själv.

5 VR:s andra kunder

När du köper en biljett i automaten, vid biljettförsäljningen på stationen eller på en R-kiosk, kan du göra detta anonymt. Du kan också använda våra tjänster utan att logga in på våra tjänster. Då samlas dina uppgifter in i vårt kundregister i samband med när du köper och använder våra tjänster.

5.1 Vilka kunduppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi samlar in och behandlar de kunduppgifter som räknas upp nedan.

Uppgifter om resor och tjänster

 • Sådana uppgifter om tjänster, försäljning, betalningar och resor som är kopplade till ett köp, inkl. bland annat reseuppgifter, betalsätt och andra uppgifter om betalning samt den e-postadress och det telefonnummer som använts för att leverera tågbiljetter eller i samband med andra tjänster.
 • Vid köp av personliga biljetter ber vi även om kundens namn och födelsedatum.
 • Resehandlingsuppgifter som behövs vid gränsöverskridning, såsom passnummer.
 • Uppgifter om bilen som du angett för transport av bil samt de eventuella fotona som VR tagit på din bil för att behandla skadefall.
 • De uppgifter som behövs för att beställa och genomföra assistansservicen, såsom namn, kontaktuppgifter och information om hjälpbehovet.

Uppgifter om användningen av elektroniska tjänster och om bakgrundsprocesserna, såsom

 • Uppgifter om användning av tjänster i olika kanaler, såsom webb-, automat- och mobiltjänster, inkl. bland annat logg- och transaktionsuppgifter samt de cookies som behövs för att koppla ihop sidladdningar.
 • Du kan bekanta dig med insamlingen av cookies på vår sida VR och praxis för cookies.

Uppgifter om kommunikation och undersökningar

 • Inspelningar av kundsamtal.
 • Meddelanden du skickat till oss, såsom till exempel chattmeddelanden, e-postmeddelanden och meddelanden på sociala medier.
 • Uppgifter du skickat oss genom respons- och ersättningsblanketterna samt betalningar och meddelanden angående behandlingen av dessa. Dina hälsouppgifter behandlas av oss endast i samband med kundkontakter som kräver dessa uppgifter.
 • Uppgifter angivna i enkäter gällande tjänstetransaktioner, såsom köp eller behandling av respons.
 • I kundenkäterna frågar vi om olika bakgrundsuppgifter, såsom kön, för att kunna bedöma hur svarandegruppen motsvarar Finlands befolkning.
 • Uppgifter som getts i samband med spel och utlottningar.

5.2 Hur använder vi dina uppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter kan antingen grunda sig på verkställandet av ett avtal som du ingått med VR eller på ett samtycke du gett. Dessutom kan berättigat intresse eller rättslig skyldighet utgöra grund för behandlingen.

Med stöd av ett avtal som ingåtts med dig

När du kontaktar kundservicen använder vi dina uppgifter för att utföra de tjänster du valt. På kundservice hittar vi din tidigare köp- och meddelandehistorik och vi kan hjälpa dig med frågor om dina bokningar och vid problemsituationer.

Vi behandlar leveransuppgifter för din biljett (telefon och/eller e-post) för att vid behov kunna meddela om väsentliga ändringar och störningar angående de tjänster du köpt.

Om du ger oss respons eller ansöker om ersättning, sparar vi dina uppgifter för att behandla din kontakt. Vi kan också sammanställa de eventuella framtida kontakterna från dig.

När du deltar i spel och utlottningar, skapar vi en kontaktperson med dina uppgifter för att genomföra den eventuella utlottningen.

Målet med de undersökningar och enkäter vi utför är att utveckla tjänsternas kvalitet och innehåll. Efter att vi behandlat kontakten från dig kan vi skicka dig en kundenkät om bemötandet du fått.

På vår webbplats erbjuder vi enkäter som är riktade till våra olika kundgrupper, och efter att du använt våra tjänster kan vi fråga dig om dina upplevelser av våra tjänster. Dessutom kan vi på vår webbplats skicka dig enkäter med hjälp av vilka vi testar nya tjänster och produkter. Att delta i enkäterna är helt frivilligt.

Vi behandlar kunduppgifter för att kunna skapa olika kundprofiler och -segment för att till exempel utveckla våra tjänster och kombinera statistik. Sådan profilering har inga betydande effekter på den person som profileras.

Med stöd av ditt samtycke

För att kunna behandla ditt yrkande om ersättning kan vi ibland behöva dina hälsouppgifter. I så fall ber vi om ditt separata samtycke.

För att förbättra din kundupplevelse kan vi erbjuda personifierat innehåll eller andra individuella tjänster via våra digitala kanaler. Du kan läsa mer om personifieringen av tjänster på vår sida VR och praxis för cookies.

När du i samband med spel och utlottningar ger ditt samtycke till marknadsföring, kan vi skicka dig allmänna och riktade marknadsföringsmeddelanden. I dessa meddelanden berättar vi till exempel om våra aktuella kampanjer, nya produkter och tjänster samt om fördelarna med att skapa ett VR-användarnamn.

Med stöd av berättigat intresse

VR använder ett hanteringsverktyg för sociala medier som samlar in och sammanställer data från sociala mediernas tjänster. VR:s servicerådgivare och experter inom marknadsföringskommunikation använder verktyget för att skapa svar och inlägg på sociala medier samt för rapportering.

Vi kan överföra dina personuppgifter inom VR-koncernen på grundval av ett berättigat intresse om det finns en särskild anledning till detta.

På grund av våra rättsliga skyldigheter

När det gäller resor till Ryssland, samlar vi in uppgifter från dig och lämnar ut dessa till gränsbevakningsmyndigheterna och andra myndigheter.

Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla de skyldigheter som vi har enligt lag eller myndighetsbestämmelser, utan att glömma säkerheten och vårt ansvar.

Vi kan också lämna ut dina uppgifter med stöd av myndigheternas rätt att få uppgifter.

6 Information­skällor

Vi samlar in uppgifter om kunden i första hand direkt från kunden samt i samband med resor och användning av tjänster. Uppgifter om kunden skapas i VR:s datasystem till exempel:

 • vid biljettförsäljningen på stationen, på tåget, i biljettautomaterna, på telefonservicen, i elektroniska servicekanaler och i våra samarbetspartners försäljningskanaler i samband med beställning samt köp och användning av tjänster och i samband med andra kundservicesituationer
 • under resan, till exempel när biljetten skannas eller när man använder restaurangvagnens tjänster
 • i samband med kundenkäter och -undersökningar
 • i samband med spel och utlottningar
 • i kundevenemang, t.ex. mässor
 • i samband med marknadsföring
 • i våra digitala tjänster, d.v.s. på vår webbplats och i samband med att man använder appen VR Matkalla, bekanta dig med cookies
 • på våra kanaler i sociala medier.

7 Personupp­giftsbiträden

Som den personuppgiftsansvarige behandlar vi personuppgifter själva men dessutom anlitar vi pålitliga tjänsteleverantörer som stöd för behandlingen. Tjänsteleverantörerna kan variera, men deras uppdrag omfattar till exempel underhåll och utveckling av IT-system, produktion av tjänster samt i olika forsknings- och utvecklingsuppdrag.

Tjänsteleverantörerna utsedda av oss behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Uppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och detta har överenskommits i avtalen mellan organisationerna.

8 Överföring och utlämnande av uppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartner i följande situationer

 • När du köper våra samarbetspartners tjänster av oss, kan vi lämna ut dina personuppgifter som behövs för genomförandet av tjänsten till vår samarbetspartner.
 • Vi kan lämna ut din respons och dina kontaktuppgifter till vår samarbetspartner, om din respons gäller vår samarbetspartners service. Vi ber dig dock i första hand kontakta vår samarbetspartner direkt. Om vi förmedlar din respons som innehåller dina personuppgifter, informerar vi dig om utlämnandet av dina personuppgifter.
 • När vi återförsäljer HRT:s biljetter förmedlar vi personuppgifter angående ditt köp till HRT, så som telefonnummer och identifieringsuppgiften om din enhet.
 • När du ger respons över HRT:s tjänster är det HRT som är personuppgiftsansvarig. Då förmedlar vi din respons till HRT och informerar dig om utlämnandet av dina personuppgifter.
 • När vi påför en övervakningsavgift meddelar vi dina personuppgifter till en tjänsteleverantör så att avgiften kan skickas till dig.
 • Om du börjar använda en tjänst och om du, när du tar tjänsten i bruk, tillåter att uppgifter utlämnas, kan uppgifter lämnas ut till tjänsteleverantören i fråga (till exempel MobilePay).
 • I fall enligt 156 § i lagen om transportservice kan vi lämna ut uppgifter eller förse en samarbetspartner med åtkomst till uppgifterna så att samarbetspartnerns tjänster kan genomföras.
 • Vi kan lämna ut din respons och dina kontaktuppgifter inom VR-koncernen om din respons gäller de andra företagen inom koncernen.
 • När det gäller resor till Ryssland lämnas nödvändiga uppgifter om resan ut till gränsbevakningsmyndigheterna och andra myndigheter samt det ryska järnvägsbolaget (RZD).

Personuppgifter kan överföras utanför EU- och EES-området i samband med att IT-tjänster produceras, om personuppgifterna kan användas i ett land utanför EU- och EES-området. Överföringen är möjlig när 1) ett avtal har ingåtts med tjänsteleverantören i enlighet med standardavtalsklausuler som fastställts av EU-kommissionen eller 2) när EU-kommissionen anser i sitt beslut att mottagarlandets dataskydd är på tillräcklig nivå eller 3) företaget som behandlar uppgifterna har bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules) eller 4) det finns en annan rättslig grund för överföringen. Du kan bekanta dig med kommissionens beslut om standardavtalsklausuler här., Öppnas i en ny flik

Vi lämnar inte ut kunduppgifter utanför VR eller de parter som deltar i produktionen av VR:s tjänster utan en sådan rättslig grund som avses i dataskyddsförordningen.

9 Lagringstid för person­uppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det med tanke på användningssyftena är nödvändigt och iakttar gällande lagstiftning. Efter detta raderas eller anonymiseras personuppgifterna.

Vi uppfyller våra rättsliga skyldigheter vid behandling av personuppgifter, med beaktande av bland annat bokföringslagstiftningen, EU:s förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer samt lagen om ansvar i spårtrafik.

Vi lagrar dina personuppgifter i våra tjänster på följande sätt:

 • Vi lagrar basuppgifter om dig och allmänna uppgifter om din kundrelation, uppgifter om skötandet av kundrelationen, de samtycken och förbud du gett samt kundklassificeringsuppgifter under hela din kundrelation.
 • Om din kundrelation upphör, påverkar detta lagringstiden. Vi avslutar din kundrelation utan separata åtgärder om några resor eller kontakter inte har kopplats till din kundrelation under de senaste sju åren. Då raderas dina uppgifter ur systemet inom sex månader.
 • Som kund har du också alltid rätt att kräva att din kundrelation avslutas omedelbart. I så fall raderas dina uppgifter ur systemet inom tre månader.
 • Vi lagrar vårt bokföringsmaterial (till exempel köp och ersättningar) i enlighet med bokföringslagen, det pågående året och i sex år därefter.
 • Vi lagrar den respons du gett och andra motsvarande kontakter från dig i fem år efter din kontakt.
 • Uppgifter om kampanjer och marknadsföring lagras i två år.
 • Uppgifter om undersökningar och enkäter lagras i fem år.
 • Inspelade kundservicesamtal lagras i sju månader och telefonhistoriken (numren) lagras i tolv månader.
 • Uppgifter som samlas in genom tävlingar och spel sparas i fem månader.
 • Dina passuppgifter angående gränsöverskridande resor lagras i en månad efter ditt resedatum.
 • Leveransuppgifterna för en biljett (e-post och/eller telefonnummer) lagras i sju år.
 • I vårt verktyg för sociala medier lagras uppgifter i tre år.

När avtalsförhållandet upphör bestäms lagringstiden för uppgifterna enligt användningsändamål och gällande lagstiftning.

10 Våra kunders rättigheter

Som vår kund har du rätt till dina personuppgifter där VR är personuppgiftsansvarig. Du kan utöva dina rättigheter genom att lämna en dataskyddsbegäran via en blankett på webbplatsen vr.fi. Alternativt kan du kontakta VR:s kundservice per telefon. Vi svarar på din begäran inom en månad. Vi uppfyller dessa rättigheter på de sätt som anges här, med beaktande av tillämpliga lagar och därtill relaterade begränsningar.

Om du köper biljetter via en annan tjänsteleverantör, är denna tjänsteleverantör en självständig personuppgiftsansvarig. När du använder en registrerads rättigheter via VR:s tjänster riktar sig begäran inte till och förmedlas inte heller till någon annan personuppgiftsansvarig. Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, kontakta tjänsteleverantören direkt.

Som vår kund har du följande rättigheter i fråga om dataskydd:

 1. Rätt till tillgång: Du har rätt att från VR få en kopia av dina personuppgifter och en bekräftelse på huruvida vi har behandlat dina personuppgifter. Kopian levereras i första hand via krypterad e-post eller alternativt som dokument per post. Vissa uppgifter, såsom samtalsinspelningar är tillgängliga på VR:s verksamhetsställen.
 2. Rätt till rättelse: Du har rätt att be oss att rätta inkorrekta eller felaktiga uppgifter som rör dig. Om du är registrerad i de digitala tjänsterna kan du redigera dina personuppgifter direkt via vår webbplats eller vår applikation. Dessa uppgifter är till exempel namn, adress och kontaktuppgifter.
 3. Rätt till radering: Du har rätt att be oss att radera alla dina personuppgifter. Begärandena behandlas från fall till fall. VR har en rättslig skyldighet eller rättighet att bevara vissa uppgifter, vilket innebär att dessa inte kan raderas.
 4. Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att i vissa särskilda situationer som fastställts i förordningen be att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 5. Rätt att göra invändningar: Du har även rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för till exempel direktmarknadsföring. Du kan på grundval av din personliga situation göra invändningar mot behandling som grundar sig på VR:s berättigade intresse.
 6. Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina uppgifter av oss i ett strukturerat och allmänt använt format för att kunna överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller de uppgifter som är i elektroniskt format och som behandlas på grundval av ditt samtycke eller verkställandet av ett avtal. Vi skickar dessa uppgifter till dig per krypterad e-post.
 7. Rätt att återkalla sitt samtycke: Du har rätt att återkalla ditt samtycke om behandlingen av personuppgifter sker med stöd av det. Om du återkallar ditt samtycke slutar vi behandla dina personuppgifter på grundval av samtycket. De personkunder som har registrerat sig i tjänsten kan återkalla sitt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring genom att logga in på vår webbplats och redigera sina uppgifter.
 8. Rätt att lämna in ett klagomål till en myndighet: Vi strävar efter att i första hand lösa eventuella tvister tillsammans med kunden. Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt lag, kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

11 Principer för skydd av uppgifter

Vi säkerställer datasäkerheten för behandlingen av våra kunders personuppgifter samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet med ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder, i enlighet med VR:s principer för informationssäkerhet.

Personuppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst samt mot olaglig och oavsiktlig behandling. Personuppgifterna behandlas endast av de personer som VR särskilt berättigat till detta. Vi utbildar och instruerar våra anställda som behandlar kunduppgifter i dataskyddsfrågor.

Gemensamt register med Facebook

26.4.2021

Detta gäller VR:s Facebook-communitysidor, spårningspixel och meddelandetjänster. Situationer av detta slag uppkommer när du gillar en av VR:s Facebook-sidor eller blir medlem av eller följare i VR:s Facebook-community eller samtalar med VR i en meddelandetjänst. 

Personuppgiftsansvarig

Facebook Ireland (”Facebook”) och VR-Group Abp är till tillämpliga delar gemensamt personuppgiftsansvariga för fan- och community-sidorna, spårningspixeln och meddelandetjänsterna på Facebook. De uppgifter som gemensamt registeransvariga ska tillhandahålla i enlighet med artikel 13(1)a och (b) i dataskyddsförordningen meddelas i Facebooks dataskyddsförfarande: https://www.facebook.com/about/privacy, Öppnas i en ny flik

Facebook behandlar uppgifter i enlighet med sina dataskyddsprinciper www.facebook.com/about/privacy, Öppnas i en ny flik i vilka bland annat Facebooks rättsliga grund för behandlingen av personuppgifter och den registrerades rättigheter anges. Facebook har huvudansvaret för att dataskyddslagstiftningen iakttas och för att datasäkerheten och den registrerades rättigheter genomförs i tjänsten. Du kan administrera Facebooks dataskyddsinställningar på Facebook. VR ansvarar för behandlingen av meddelandenas innehåll.

Uppgifter som behandlas samt behandlingens ändamål och grund

VR får av Facebook kännedom om följande uppgifter som meddelats Facebook: den registrerades namn, offentliga profilbild och den registrerades övriga uppgifter som definierats som offentligt synliga på Facebook. Den registrerade kan också på eget initiativ meddela andra personuppgifter i kommentarer på community-sidorna eller i meddelandetjänsten. VR behandlar personuppgifter på Facebook med stöd av berättigat intresse.

Kundservicen på Facebook är en del av VR:s flerkanaliga kundservice. Utifrån uppgifterna i registret utför inget automatiskt beslutsfattande eller profilering som skulle ha rättsverkan på kunden som registrerad. VR samlar in anonymiserade data till sin egen data- och analysplattform för att bilda sig en uppfattning om de ämnen som diskuteras i de sociala medierna, allokera resurser inom kundservicen och använda uppgifterna som stöd för utvecklingen av tjänsten. VR kan ordna tävlingar på Facebook, varvid uppgifter behandlas i enlighet med VR:s dataskyddsbeskrivning, som meddelas i anslutning till tävlingen. 

VR använder verktyg i de sociala medierna för att administrera verksamhet som sker på Facebook. VR överför inte personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan rättsliga grunder. En del av våra serviceleverantörer befinner sig utanför EU/EES och vi överför personuppgifter till dem om det är nödvändigt för de ändamål som avses i denna dataskyddsbeskrivning. Vid behov använder vi avtalsmässiga skyddsåtaganden (t.ex. standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av Europeiska kommissionen) när vi överför personuppgifter till serviceleverantörer av detta slag. 

VR rekommenderar att du för uträttande av personliga ärenden eller för meddelanden som innehåller personuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer) använder VR:s responsformulär, så att du kan försäkra dig om att meddelandena är konfidentiella och datasäkra.

Du kan begränsa behandlingen av dina personuppgifter genom att sluta gilla eller följa community-sidan. Du kan också be om att personuppgifterna tas bort med dataskyddsformuläret

Den registrerades rättigheter

Du kan läsa om de rättigheter som den registrerade har i relation till Facebook Ireland i Facebook Irlands dataskyddsförfarande på adressen https://www.facebook.com/about/privacy, Öppnas i en ny flik.

Du har även rätt att anföra klagomål hos dataskyddsombudets byrå.

 • VR-koncernens dataskyddsombud: tietosuojavastaava(a)vr.fi
 • I frågor som gäller registret kontakta oss per e-post: palaute(a)vr.fi

Dataskydds­beskrivning för VR-Group Abp:s kamera­övervakning

25.5.2018

1 Personuppgiftsansvarig

 • VR-Group Abp (nedan kallad VR)
 • FO-nummer: 1003521-5
 • PB 488
 • 00101 Helsingfors
 • tfn 0307 10

2 Kontaktperson i ärenden som gäller registret

 • Tero Pyörökivi
 • VR-Group Abp
 • PB 488, 00096 VR
 • 00101 Helsingfors
 • Dataskyddsombud: tietosuojavastaava(a)vr.fi

3 Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för att upprätthålla ordningen och garantera säkerheten samt för att utreda brott, skador och olyckor i VR:s lokaler, fastigheter, utomhusområden och en del av tågmaterielen.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

4 Informationskällor

Ett kameraövervakningssystem som består av övervakningskameror med inspelning i VR:s lokaler, fastigheter, utomhusområden och tågmateriel.

Dessutom finns det övervakningskameror med inspelning i vissa av VR-Group Abp:s landsvägstransportfordon.

VR har kameraövervakning med inspelning i de allmänna lokalerna på följande stationer:

Björneborg, Helsingfors centralstation, Hyvinge, Idensalmi, Imatra, Joensuu, Kajana, Karis, Karleby, Kemi, Kervo, Kouvola, Kuppis, Kyrkslätt, Lahtis, Pieksämäki, Riihimäki, Rovaniemi, S:t Michel, Salo, Seinäjoki, Tammerfors, Tavastehus, Träskända, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand, Ylivieska och Åbo.

5 Registrets datainnehåll

De tids- och platsbundna videoinspelningar av VR:s lokaler, fastigheter, utomhusområden och tågmateriel som kameraövervakningssystemet lagrat.

6 Mottagare av personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Vi lämnar ut personuppgifter till Trafikverket i den mån lagstiftningen tillåter detta och på begäran även till andra myndigheter. Uppgifterna kan överlämnas till andra företag inom samma koncern för att förhindra rättsliga anspråk samt till försäkringsbolag för handläggning av ersättningsärenden vid ett olycksfall.

Vi anlitar externa aktörer som stöd för behandling av personuppgifter, bland annat vid underhåll och utveckling av IT-system samt i olika uppgifter i säkerhetskontrollrummet. Dessa tjänsteleverantörer behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss och för vår räkning. Uppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och denna beskrivning. Detta säkerställs bland annat med hjälp av personuppgiftsbiträdesavtal mellan organisationerna.

7 Överföring och utlämnande utanför EU eller EES-området

Uppgifterna lämnas inte ut utanför EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller de länder som Europeiska kommissionen konstaterat erbjuda garantier som säkerställer en tillfredsställande skyddsnivå, om man inte genom avtal eller på andra sätt som avses i lagen har säkerställt att dataskyddet ligger på en tillräcklig nivå.

8 Lagringstid för personuppgifter

Videoinspelningarna lagras i normala fall i högst en månad. Uppgifterna kan dock vid behov lagras under längre perioder, till exempel på begäran av en myndighet.

9 Våra kunders rättigheter

Rätt att få tillgång till uppgifter/Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som registrerats i VR:s kameraövervakningsregister. Efter att ha lämnat in en tillräckligt detaljerad och specificerad begäran om tillgång har den registrerade rätt att få de uppgifter i inspelningarna som rör honom eller henne, med beaktande av de rättigheter och begränsningar som fastställts i dataskyddsförordningen. Den skriftliga och undertecknade begäran om tillgång ska skickas till adressen: VR-Group Abp, PB 488, 00101 Helsingfors.

Svaret på begäran skickas per post till den som framställt begäran. För begäran debiteras en rimlig ersättning om det har gått mindre än ett år sedan den föregående begäran om tillgång.

Observera att Trafikverket ansvarar för kameraövervakningen på plattformarna på bannätet samt på vissa stationer.

Rätt att lämna in ett klagomål till en myndighet

Vi strävar efter att i första hand lösa eventuella tvister direkt med de registrerade. Om kunden anser att vi inte har behandlat personuppgifterna enligt lag, kan kunden lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

10 Principer för skydd av registret

De av VR:s lokaler där man behandlar personuppgifter är skyddade med hjälp av inpasseringskontroll i enlighet med anvisningarna om lokalsäkerhet.

Inspelningar och dokument i pappersform förvaras i låsta utrymmen dit utomstående inte har tillträde. Endast särskilt utsedda personer har tillgång till inspelningarna och dokumenten. Dokumenten förstörs enligt anvisningarna om informationssäkerhet.

Dokument och uppgifter i elektroniskt format är skyddade med hjälp av användarnamn och lösenord, och mot intrång utifrån med hjälp av brandväggar, i enlighet med VR:s riktlinjer för informationssäkerhet. Endast personer med nödvändiga behörigheter har tillgång till uppgifterna.