VR Passagerartrafiks transportvillkor

24.11.2017 

 

1. Rättslig grundval

Följande lagar och bestämmelser reglerar passagerartrafiken på järnvägen: a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (förordningen om järnvägens ansvar) c. CIV-avtalet – bilaga A (CIV) i COTIF (konventionen om internationell järnvägstrafik) b. nationella lagar, med förutsättning att de kan tillämpas eller att man kommit överens om att tillämpa dem, bl.a.

 • järnvägstransportlag (1119/2000)
 • lag om ansvar i spårtrafik (113/1999)
 • lag om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik (472/1977)
 • lag om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979)
 • lag om transport av farliga ämnen (719/1994)
 • förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002)
 • skjutvapenlag (1/1998)

 

2. Allmänt om transportvillkoren

Dessa transportvillkor som utfärdats av VR-Group Ab:s Passagerartrafik (nedan VR) tillämpas på järnvägsresor och -tjänster i Finland som ordnas av Passagerartrafiken.

I dessa transportvillkor definieras järnvägsföretagens och deras kunders rättigheter och skyldigheter, och de består av de transportvillkor som avses i EU:s förordning om järnvägens ansvar samt av VR:s särskilda villkor som kompletterar dem till den del undantag från de internationella villkoren är möjliga.

På passagerartrafiken mellan Finland och Ryssland tillämpas dock vad som särskilt bestämts eller överenskommits om denna trafik (överenskommelsen om transportvillkor för järnvägssamtrafik mellan Republiken Finland och Ryska federationen (77/2007) och de kommersiella villkoren för Passagerartrafiken som överenskommits mellan VR-Group Ab, Rysslands järnvägar (RZD) och Rysslands järnvägars fjärrtrafiksaktiebolag (FPK).

Transportvillkoren träder i kraft 14.8.2017 och gäller tills vidare. De ersätter VR-Group Ab:s Passagerartrafiks transportvillkor som trädde i kraft 14.6.2017. Transportvillkoren finns tillgängliga vid biljettförsäljningen på VR:s servicestationer, i R-kiosker, vid resebyråer som säljer tågbiljetter samt på vr.fi-webbplatsen.

VR:s inrikes passagerartrafik indelas i fjärrtrafik och närtrafik.

Mer information om Passagerartrafiken finns på vr.fi-webbplatsen. Där hittar man information om passagerartrafikens tidtabeller, tåg och servicen på tågen, biljettpriser, stationer samt tilläggstjänster. Via VR:s webbshop, som finns på samma adress, kan man köpa de vanligaste tågbiljetterna. De vanligaste tågbiljetterna kan också köpas eller bokas per telefon via VR:s kundtjänst; uppköpen kan betalas med bank- eller kreditkort. Information om VR:s tjänster fås också på VR:s servicestationer, från VR Kundservice samt på resebyråer och från återförsäljare.

 

3. Transportavtal

Transportavtalet förpliktigar järnvägsföretaget (VR) som deltar i genomförandet av avtalet att transportera resenären från avgångsstationen till bestämmelsestationen. Transportavtalet bekräftas av en biljett, antingen i form av en pappersbiljett eller av en elektronisk biljett, se punkt 4. Biljetten utgör bevis för ingåendet av och innehållet i transportavtalet. En biljett representerar ett transportavtal, med undantag av biljetter som utfärdats på samma försäljningsställe, för samma resa och för flera olika personer. Flera elektroniska biljetter bildar ett transportavtal om de är sammanlänkade med varandra elektroniskt.

Förflyttning mellan järnvägsstationer med exempelvis ett annat trafikslag (buss, spårvagn, metro osv.) eller till fots är inte en del av transportavtalet och genomförs enligt den lag som tillämpas på ifrågavarande trafikslag.

Särskilda villkor

Tågresan anses börja

 1. då resenären har stigit på tåget,
 2. då resenären har, med stöd av avtalet som ingåtts med VR, stigit på ett annat transportmedel som transporterar resenärer
 3. eller då resenären har förflyttat sig till plattformsområdet, vilket förutsätter att resenären har en giltig biljett.

 

Resan anses sluta då resenären har stigit av tåget eller ett transportmedel som avses i punkt 2.

VR svarar för annan transport med direkt anslutning till järnvägstransporten endast om det är frågan om trafik som ordnas av VR.

 

4. Biljetter och bokningar

4.1. Allmänt

Järnvägsföretaget (VR) fastställer biljetternas layout och innehåll samt på vilka språk och med vilken skrift biljetterna utfärdas och fylls i. Uppgifterna i e-biljetter kan omvandlas till läsbar form.

Tågbiljetten ger information om järnvägsföretaget (VR), biljettutfärdaren, färdvägen, transportavgiften, biljettens giltighetstid och vid behov namnet på resenären, resdagen och tågets nummer.

De särskilda villkoren anger under vilka förutsättningar det är frivilligt eller obligatoriskt att boka biljett samt förutsättningarna för rabattformer (t.ex. för barn, grupper osv.).

Särskilda villkor

A Allmänt

Tidtabellerna och den materiel som används kan förändras under tiden mellan biljettköpet och själva resan. En del av biljetterna förutsätter att man anger sina kontaktuppgifter i samband med köpet så att eventuella ändringar kan meddelas till resenären.

Resenärer ska själv se till att de har en giltig biljett godkänd av VR eller en originalbiljett som är korrekt stämplad för hela tågresan. Resenärer ska själv se till att det behövliga intyget för rabatt är i kraft under hela resan. Vid resa med rabattbiljett ska resenärer i samband med biljettkontroll kunna styrka sin rätt till rabatt på det sätt som förutsätts av VR. Om rätten till rabatt inte kan styrkas eller om den styrks med ett föråldrat intyg för rabatt måste man köpa en tågbiljett till fullt pris. Rabatt kan inte beviljas i efterhand.

Inom fjärrtrafiken ska resenärer uppvisa sin biljett till konduktören genast vid den första biljettkontrollen. På motsvarande sätt ska resenärer visa sin biljett vid den första biljettkontrollen efter byte av tåg.

Inom VR:s närtrafik måste tågbiljetten köpas innan man stiger på tåget. Enskilda tågbiljetter och seriebiljetter som skrivits ut på papper måste stämplas i stämplingsapparaten direkt då man stiger på tåget. När en fjärrtågsresa inleds med närtåg eller när man reser med en serie- eller periodbiljett för fjärrtrafik i närtåg ska den självutskrivna biljetten eller mobilbiljetten visas åt tågpersonalen på begäran.

Om man köper en biljett för fjärrtrafiken ombord på tåget, ska den köpas av tågpersonalen utan dröjsmål direkt då resan har påbörjats. Vid köp av biljett ombord på fjärrtåg ingår inte platsbokning i biljetten; sovplats kan köpas om det finns lediga sovplatser kvar.

En personlig tågbiljett får endast användas av den resenär som nämns på biljetten. Resenären ska i detta fall vara förberedd på att uppvisa ett officiellt identitetsbevis.

Sitt- eller sovplats antecknas på tågbiljetter som köps före man stiger på tåget. I undantagsfall kan tågpersonalen anvisa en annan plats än den som antecknats på biljetten. Om innehavaren av en biljett med sovplats inte befinner sig på plats vid biljettkontrollen har tågpersonalen rätt att sälja platsen till en annan resenär.

En enskild biljett för fjärrtrafiken och en resa med en seriebiljett gäller endast i det tåg som antecknats på biljetten. En giltig periodbiljett för fjärrtrafiken berättigar till att välja en ledig plats i den resklass som antecknats på biljetten.

Närtrafikens enskilda biljetter samt period- och seriebiljetter gäller inte i fjärrtåg.

Om resenären inte kan en uppvisa giltig biljett och hen inte köper en biljett i samband med biljettkontrollen, anses resenären sakna biljett. En resenär som saknar biljett kan avlägsnas från tåget.

Helsingforsregionens trafiks biljettkontrollanter har rätt att kontrollera tågbiljetter och ålägga en resenär som saknar biljett att betala biljettpriset och en kontrollavgift. De har även rätt att vid behov avlägsna en resenär som saknar biljett från tåget.

B Biljetter som säljs av VR

VR säljer tågbiljetter till inrikes fjärrtåg, till inrikes närtåg och till tågen mellan Finland och Ryssland samt Interrail- och Eurail-kortprodukter.

Till inrikes fjärrtåg säljs följande biljetter:

 • Enskilda tågbiljetter
 • Period- och seriebiljetter
 • Gruppbiljetter
 • Biltransportpaket

Tågbiljetten för en enskild resa och en resa med en seriebiljett gäller på den tågtur som står angiven på biljetten.

Tågbiljetter för enskilda resor samt period- och seriebiljetter säljs också till olika passagerargrupper till nedsatt pris enligt VR:s rabattvillkor. På vr.fi-webbplatsen finns ytterligare information om tågbiljetter, olika passagerargruppers rätt till rabatt och tågtyper.

Tågbiljettsverifikat är:

 • Tågbiljett
 • Självutskriven biljett
 • Mobilbiljett
 • Interrail- och Eurail-kort

Till närtrafikens tåg säljs enskilda tågbiljetter, seriebiljetter och periodbiljetter. Med en enskild tågbiljett för närtrafiken kan man under biljettens giltighetstid resa i den riktning som avgångs- och bestämmelsestationen bestämmer längs den rutt som står angiven på biljetten eller inom det området som står angivet på biljetten. Med en serie- och periodbiljett för närtrafiken kan man resa i båda riktningarna längs den rutt som står angiven på biljetten. Inom närtrafiken säljs enskilda tågbiljetter samt serie- och periodbiljetter till rabatterat pris enligt VR:s rabattvillkor.

Information om Helsingforsregionens trafiks biljetter fås av Helsingforsregionens trafik och på dess webbplats.

Villkor utfärdade av VR och RZD tillämpas på tågbiljetter för trafiken mellan Finland och Ryssland. Biljettvillkoren för trafiken mellan Finland och Ryssland finns på vr.fi-webbplatsen.

Separata villkor tillämpas på resor med Interrail- och Eurail-kort. Villkoren finns i Interrail- eller Eurail-guiden som ges i samband med kortköpet. Ytterligare information om resor med Interrail- och Eurail-kort finns på vr.fi-webbplatsen.

 

4.2. Köp, betalning och återbetalning av biljett

Biljetter säljs på järnvägsföretagets (VR) egna försäljningsställen och via auktoriserade återförsäljare. Om andra järnvägsföretag eller återförsäljare (t.ex. resebyråer) säljer biljetter, men inte deltar i genomförandet av transportavtalet, uppträder dessa endast som representanter för företaget och har inget ansvar för genomförandet av avtalet.

Villkoren för avbokning eller ombokning av biljetter – förutom vid inställda eller försenade tåg – regleras i VR:s biljettvillkor. I biljettvillkoren uppges även alla avgifter som ska betalas. Dessa biljettvillkor finns att läsa på vr.fi-webbplatsen.

Ombokning av en biljett beaktas som en upplösning av det ursprungliga transportavtalet och ett utfärdande av ett nytt transportavtal. Järnvägsföretaget kan vägra att avboka eller omboka en biljett om den är oläslig eller skadad. Återbetalning av transportavgift görs på samma sätt som vid biljettens köp eller, om tillämpligt, med värdekupong.

Särskilda villkor

A Köp och betalning

VR:s tågbiljetter kan köpas på VR:s servicestationer, via VR Kundservice, i VR:s biljettautomater, i VR:s webbshop, i VR:s mobilappar, på resebyråer som säljer VR:s tågbiljetter, via återförsäljare och av tågpersonalen inom fjärrtrafiken. Biljetter kan bokas på servicestationer, på resebyråer eller via VR Kundservice. Förhandsbokade biljetter kan lösas ut i biljettförsäljningen på en station, i en R-kiosk eller i en biljettautomat. Biljettutbudet och godkända betalningsmedel varierar enligt försäljningsställe.

Betalningsmedlen är:

 • kontant
 • bank-/kreditkort

Information om biljettsortimentet, serviceavgifter och godkända betalningsmedel vid respektive försäljningsställe finns på vr.fi-webbplatsen.

Samtliga förhandsbokade platser och biljetter som inte har betalats eller lösts ut inom utsatt tid makuleras automatiskt. Resenärer ska kontrollera sina biljetter och göra eventuella anmärkningar omedelbart i samband med biljettköpet.

Biltransportpaket kan bokas eller köpas från biljettförsäljningen på en servicestation, via VR Kundservice eller på en resebyrå i enlighet med biltransportvillkoren. Biltransportvillkoren finns på vr.fi-webbplatsen.

Biljetter till samtrafiken mellan Finland och Ryssland kan bokas eller köpas på VR:s servicestationer, via VR Kundservice, i VR:s biljettautomater, i VR:s webbshop och på resebyråer som säljer VR:s tågbiljetter.

Interrail- och Eurail-kort för internationell trafik kan köpas på VR:s servicestationer.

B Ombokning och avbokning

Villkoren för ombokning och avbokning av biljetter beror på biljetten. Tågbiljetternas avboknings- och ombokningsvillkor finns på vr.fi-webbplatsen.

En ombokningsavgift tas ut för ombokningar och avbokningar. Ytterligare information finns på vr.fi-webbplatsen.

Omboknings- och avbokningsvillkoren för biltransporter finns i biltransportvillkoren som finns på vr.fi-webbplatsen.

Försvunna, förstörda eller delvis använda tågbiljetter har varken omboknings- eller avbokningsrätt.

 

5. Resenärens skyldigheter

5.1. Innan avresan

Resenärer ska betala transportavgifterna i förväg och försäkra sig om att biljetterna har utfärdats i enlighet med deras önskemål.

Biljetten är inte giltig om

 • resenären inte har stämplat biljetten på rätt sätt eller inte har tagit i bruk sin seriebiljett
 • biljetten blivit ändrad efter utfärdandet
 • biljetten är förfalskad
 • resenären inte har ett giltigt rabattkort eller intyg för rabatt.

Om den elektroniska informationen eller säkerhetscertifikatet i en självutskriven biljett eller en mobilbiljett inte kan läsas, måste resenären köpa en ny biljett. Resenären ska skicka den skadade självutskrivna biljetten eller mobilbiljetten till biljettutfärdaren för återbetalning av avgiften.

De särskilda villkoren anger om och under vilka villkor barn kan resa ensamma.

Resenärer med funktionsnedsättning ska anmäla sitt behov för assistans senast 48 timmar i förväg. Dessa resenärer ska följa de instruktioner som ges av järnvägsföretaget (VR) för att kunna utnyttja den assistans som erbjuds. Vid behov kan järnvägsföretaget (VR) acceptera kortare föranmälningsfrister.

Särskilda villkor

A Barn som reser ensamma

Minderåriga barn reser ensamma med tåg på föräldrarnas ansvar. Konduktören är inte skyldig att ta hand om barnen under resan.

B Resenärer med funktionsnedsättning

VR gör tågmiljön så tillgänglig som möjligt för resenärer med funktionsnedsättning enligt de resurser som kan erbjudas under resan. De olika tågtyperna har service för funktionsnedsatta resenärer, vilket gör det lättare för bl.a. rörelsehindrade och synskadade resenärer att röra sig på tåget. Resenärer ska på förhand ta reda på om det finns service för funktionsnedsatta resenärer på tåget. Informationen finns att få bl.a. i tidtabellerna, på vr.fi-webbplatsen, på servicestationer och via VR Kundservice. Ifall en rullstolsburen resenär vill resa med ett tåg som saknar service för funktionsnedsatta resenärer, ska hen ha med sig en egen assistent som hjälper vid på- och avstigning.

Assistenten till en synskadad eller funktionsnedsatt resenär kan resa gratis i hens sällskap. Fjärrtrafikens biljetter för en synskadad eller rörelsehindrad resenär och hens assistent ska köpas vid samma tillfälle. Enligt förordningen om järnvägens ansvar har en resenär med funktionsnedsättning rätt till assistansservice på VR:s servicestationer. Servicen ska bokas via VR Kundservice eller servicestationen senast 48 timmar före avresan. Mer information om assistansservicen finns på vr.fi-webbplatsen under rubriken Resenärer med funktionshinder samt i förordningen om järnvägens ansvar.

Man kan resa med en ledarhund eller assistanshund i avdelningarna för sällskapsdjur i dagtåg, på platserna invid djurplatser och på platserna för funktionsnedsatta i servicevagnar i fjärrtrafiken samt i samtliga passageraravdelningar i närtrafiken. Ingen skild avgift tas ut för ledar- eller assistanshundar, förutom i de fall då den som behöver assistans har med sig en assistent som är berättigad till en avgiftsfri biljett I sovvagnar kan man resa med en ledar- eller assistanshund endast i kupé i vagnsändan som i dess helhet har reserverats för sällskapet i fråga.

5.2. Under resan

Resenärer ska stiga på tåget före avgångstiden som angetts i tidtabellen för att tåget ska kunna avgå punktligt. Om man inte stiger på tåget före avgångstiden, kan inte tillträde till tåget längre försäkras.

Resenärer måste ha en giltig biljett godkänd av järnvägsföretaget (VR) eller en originalbiljett för hela resan. Resenärer ska se till att biljetten blir stämplad och de måste på uppmaning visa upp sin biljett för järnvägsföretagets (VR) tågpersonal och behålla den ända tills de lämnar bestämmelsestationen.

Resenärer ska i vissa fall (t.ex. om biljetten är utfärdad i resenärens namn eller om det är frågan om en rabattbiljett, självutskriven biljett eller biljett betald med särskilda betalningsmedel) kunna verifiera sin identitet och reserätt.

Biljetten berättigar resenären till att resa i den klass som anges på biljetten och på den plats som resenären har bokat (om en plats har bokats). En resenär som köpt en biljett med sovplats ska under biljettkontrollen befinna sig i den sovkupé som anges på biljetten, se punkt 4.1 A.

Resenärer får endast utnyttja en sittplats. Platser som är avsedda för särskilda passagerargrupper (t.ex. funktionsnedsatta) måste på uppmaning överlåtas till dem.

Resenärer som uppträder på ett sätt som utgör en säkerhetsrisk för trafikeringen eller för andra resenärer eller som stör andra resenärer kan avlägsnas från tåget.

 

6. Handbagage

Resenärer får ta med sig handbagage. Handbagaget ska vara avsett för resan och ska rymmas i tågets bagageutrymmen. Resenärerna måste själva övervaka sitt handbagage. Handbagaget får inte störa andra resenärer eller spårtrafiken eller förorsaka skada för t.ex. andra resenärer eller annat bagage.

Undantag och procedurer för transport av vapen och ammunition anges i VR:s särskilda villkor.

Särskilda villkor tillämpas på cyklar.

Särskilda villkor

Resenärer får avgiftsfritt ta med sig en sådan mängd handbagage som de själv kan ta hand om. Familjer med barn kan ha med sig barnvagnar som handbagage.

Handbagage som tagits emot för transport får enligt 29 § i järnvägstransportlagen undersökas om det finns grundad anledning till det. Undersökningen får göras av en med stöd av lag därtill berättigad tjänsteman eller en person som har getts särskilda polisbefogenheter att göra undersökningar. Om det finns anledning att misstänka att handbagaget förorsakar fara, får personen som berättigats till att genomföra undersökningen avlägsna bagaget från tåget.

Enligt allmänna skadeståndsbestämmelser svarar resenärer för skador orsakade av deras handbagage. Detta gäller även sådana fall där handbagaget är placerat så att resenären inte har direkt uppsyn över det.

VR ansvarar inte för skadat eller förkommet handbagage, såvida inte VR eller dess personal direkt vållat skadan eller varit delaktig i förlusten av handbagaget eller såvida inte orsaken till skadan eller förlusten har varit någon annan som avses i lagen om ansvar i spårtrafik.

Lagen och förordningen om transport av farliga ämnen på järnväg tillämpas på transport av farliga ämnen. Det är tillåtet att transportera små mängder farliga ämnen som handbagage under förutsättning att de är förpackade för detaljförsäljning och avsedda för personligt bruk eller för fritids- och sportaktiviteter och att de inte förorsakar skada eller men för andra resenärer eller det järnvägsföretag som utför transporten.

Enligt 106 § i skjutvapenlagen får skjutvapen medtas på tåg som handbagage, oladdade i skyddsfodral.

Cyklar får medtas i utrymmen reserverade för dem

 • på tåg med resgodsvagn eller utrymme för cyklar
 • på InterCity-tåg, vilket kräver att man köper en cykelplats i förväg på grund av det begränsade antalet cykelplatser.

Släpvagnar till cyklar ska vara tomma, och en cykelavgift tas ut för dem.

Cyklar kan inte transporteras i Pendolino-tåg.

 

7. Sällskapsdjur

Resenärer får medta sällskapsdjur i tågen om detta tillåts av järnvägsföretaget (VR). Särskilda villkor tillämpas på transport av sällskapsdjur.

Särskilda villkor

Sällskapsdjur får transporteras med dagtåg på platser som reserverats för dem Platser reserverade för resenärer med sällskapsdjur finns på alla tåg och platserna har markerats med en särskild symbol. Resenärer ska ta hand om sitt sällskapsdjur under hela resan. Andra djur än hundar ska transporteras i bur. Djur kan inte resa ensamma med tåg.

En avgift för sällskapsdjur tas alltid ut i fjärrtrafikens tåg. Om man bokar en egen sittplats för sällskapsdjuret ska sitsen skyddas. I sådana fall ska avgiften för en tågbiljett för en vuxen betalas utöver avgiften för sällskapsdjur. På tågbiljetten beviljas 50 % rabatt. På närtåg kan djur tas med utan avgift i avdelningar för sällskapsdjur.

I sovvagnar kan man resa med ett sällskapsdjur endast i kupé i vagnsändan som i dess helhet har reserverats för sällskapet i fråga.

 

8. Polletterat resgods och fordon

Om järnvägsföretaget (VR) erbjuder transport av polletterat resgods och fordon gäller järnvägsföretagets egna särskilda villkor.

Särskilda villkor

Polletterat resgods kan transporteras med tåg som har en konduktörsvagn. Kunder ska före resan ta reda på möjligheten att transportera resgods. Resenärer ska själv se till att resgodset förs ombord på tåget, att det förflyttas under eventuellt tågbyte samt att det avhämtas vid bestämmelsestationen. Resgodset överlämnas till kunden mot kvitto vid resans slut.

VR ansvarar för avgiftsbelagt resgods endast under den tid då resgodset befinner sig i konduktörsvagnen.

Resgodset ska till storlek, vikt och övriga egenskaper vara sådant att det kan transporteras utan att orsaka fara, skada eller onödiga olägenheter.

Funktionsnedsatta resenärers hjälpmedel och familjers barnvagnar får medtas på tåg utan avgift.

På biltransport tillämpas ifrågavarande biltransportvillkor, som finns på vr.fi-webbplatsen.

 

9. Förseningar

9.1. Inställda tåg och förväntade förseningar

Om ett tåg är inställt eller om det förväntas att bestämmelsestationen i transportavtalet kommer att nås med en försening på över 60 minuter, kan resenären

 • begära ersättning för transportavgiften för resan som inte fullföljts eller för den del av resan som inte fullföljts och/eller för den del av resan som redan fullföljts men som blivit onyttig samt för resan tillbaka till avreseorten utan kostnad
 • fortsätta sin resa som planerat eller genom att välja en annan resrutt så fort som möjligt med motsvarande villkor
 • fortsätta sin resa via den planerade rutten eller en annan rutt vid en lämplig senare tidpunkt med motsvarande villkor.

Om resenärens biljett också gäller för återresan och hen använder biljetten enligt den ursprungliga resplanen, ersätts endast den del av den totala transportavgiften som motsvarar avresan.

9.2. Faktiska förseningar

9.2.1 Förseningar i fjärrtrafiken

Om resenären inte begär ersättning enligt punkt 9.1. och anländer till sin slutdestination enligt transportavtalet med en försening på 60 minuter eller mer, ersätter järnvägsföretaget 25 % av transportavgiften. Vid en försening på 120 minuter eller mer ersätts 50 % av transportavgiften. Denna punkt tillämpas dock med förbehåll för reglerna i punkt 9.5.

På begäran av resenären ska förseningen bekräftas av tågpersonalen på det försenade tåget eller av annan behörig arbetstagare vid VR.

Resenären ska begära ersättning för förseningen genom att uppvisa originalbiljetten till biljettens utfärdare eller till något av de företag som har deltagit i genomförandet av transportavtalet. Om järnvägsföretaget (VR) har gett en bekräftelse över förseningen ska även denna uppvisas.

Blanketten för ansökan om förseningsersättning finns under Kundservice på vr.fi-webbplatsen.

9.2.2 Förseningar i VR Närtrafiken

Inom VR Närtrafiken uppföljs tågens punktlighet och trafikering per kalendermånad. Punktlighetsuppgifterna finns på Trafikverkets webbplats.

Om över 10 % av tågutbudets tågturer ställs in eller är över 10 minuter försenade inom VR Närtrafiken under en kalendermånad, beviljar VR ersättning åt resenärer med VR:s periodbiljett för närtrafiken enligt följande:

 • Köpare av 14–30 dagars biljett: om minst en av dagarna då periodbiljetten är giltig infaller under en kalendermånad då över 10 % av tågutbudets tågturer har ställts in eller har varit över 10 minuter försenade, är resenären berättigad till en ersättning på 20 % av priset på ifrågavarande biljett.
 • Köpare av 31–365 dagars biljett: om minst en av dagarna då periodbiljetten är giltig infaller under en kalendermånad då över 10 % av tågutbudets tågturer har ställts in eller har varit över 10 minuter försenade, är resenären berättigad till en ersättning på 20 % av priset på en 30 dagars biljett (förseningarna hänför sig till en kalendermånad, så ingen ersättning betalas för en längre period och för förseningar som hänför sig till en kalendermånad kan man få endast en ersättning).
 • Ersättning betalas
  • i första hand med ersättningskuponger gentemot periodbiljetten som berättigar till ersättning
  • i andra hand in på resenärens bankkonto på skriftlig begäran av resenären.

Resenären ska begära ersättning för inställd eller försenad tågresa genom att uppvisa originalbiljetten till biljettens utfärdare.

Blanketten för ansökan om förseningsersättning finns under Kundservice på vr.fi-webbplatsen.

 

Särskilda villkor

Vid VR lagras uppgifter om tågen i realtid i ett system som upprätthålls av Trafikverket, och ersättningar bestäms enligt uppgifterna som fås ur systemet. En minimiersättning har fastställts. Ersättning söks med en blankett för ersättningsansökan som finns under Kundservice på vr.fi-webbplatsen. Om kunden inte har tillgång till internet eller inte har en e-postadress kan ansökan göras på en servicestation eller genom att skicka in ersättningsblanketten per post.

Förseningsersättningen omfattar inte eventuell försening av lastning/lossning av bil.

9.3. Hantering av återbetalningar och ersättningar

Ersättningen beräknas utgående från transportavgiften för det försenade tåget. Om inte biljetten entydigt uppvisar denna avgift är beräkningsgrunden den avgift som resenären skulle ha fått betala för en resa med ifrågavarande tåg. VR:s särskilda villkor gäller för bl.a. periodbiljetter. Beräkningen av förseningsersättning ska grunda sig på det pris som resenären i verklighet har betalat för den försenade tjänsten.

Järnvägsföretaget (VR) kan återbetala och ersätta avgifter i form av ersättningskuponger. I allmänhet gäller ersättningskuponger i ett år och kan endast utnyttjas hos det järnvägsföretag som har utfärdat dem och för tjänster som järnvägsföretaget säljer. På skriftlig begäran av resenären återbetalar eller ersätter järnvägsföretaget avgifter in på resenärens bankkonto. Återbetalningar och ersättningar behandlas inom en månad efter det att ansökan lämnats in till behörigt serviceställe. Belopp under 4 euro återbetalas inte. Alla transaktionskostnader betalas av järnvägsföretaget.

Särskilda villkor

A Förseningsersättningar och kompensation

Om ett tåg är försenat eller förväntas bli försenat med mer än 60 minuter kan man söka ersättning med en elektronisk ersättningsblankett. Ansökan om ersättning kan även göras på alla servicestationer. Ersättningsblanketten används också då man söker ersättning för extra kostnader orsakade av försening eller då man reser med en periodbiljett och är därmed berättigad till ersättning på grund av (över 60 min) försenad resa. En kund som reser med en periodbiljett ska be konduktören om ett intyg över försenad tågresa. Intyget ska bifogas till ersättningsblanketten då man ansöker om ersättning.

Återbetalnings- och ersättningsansökningarna hanteras så snabbt som möjligt, i vanliga fall inom fyra veckor. Mer information om återbetalningar och ersättningar finns på vr.fi-webbplatsen.

I enlighet med järnvägstransportlagen kan man av VR söka ersättning upp till 5 000 euro för skada till följd av försenad tågresa samt i fjärrtrafik för försening på över 60 minuter enligt förordningen om järnvägens ansvar.

B Ersättning vid ändrad livssituation

Om resenären blir arbetslös eller arbetsoförmögen eller om hens bostads-, arbets- eller studieort ändras så att periodbiljetten blir obehövlig, eller om resenären får en fribiljett, kan den återstående perioden ersättas till resenären. Ersättning fås enligt ansökan från den dagen då ansökan och den ursprungliga biljetten har lämnats in till VR. Ersättningsgrunden (t.ex. arbetslöshet) ska kunna påvisas på lämpligt sätt.

Från ersättningen dras av skäliga administrativa kostnader (10 €), och ingen ersättning betalas om summan efter detta avdrag är under 4 €.

En oanvänd period ersätts antingen genom att flytta perioden eller genom att använda VR:s ersättningskuponger, men genom skriftlig ansökan betalas den in på resenärens bankkonto.

C Ersättning på grund av sjukhusvård eller långvarig sjukdom

Man kan genom ansökan få ersättning p.g.a. sjukhusvård eller långvarig sjukdom, om vården eller sjukdomen hindrar att periodbiljetten används över en period på mer än 7 dagar och minst 14 dagar av biljettens giltighetstid kvarstår. Ersättningsgrunden ska kunna påvisas på lämpligt sätt.

Ersättning fås enligt ansökan från den dagen då ansökan och den ursprungliga biljetten har lämnats in till VR. En oanvänd period ersätts antingen genom att flytta perioden eller genom att använda VR:s ersättningskuponger, men genom skriftlig ansökan betalas den in på resenärens bankkonto.

Om en seriebiljett på grund av de i punkterna B och C nämnda orsakerna blir obehövlig, kan oanvända resor ersättas till kunden under biljettens giltighetstid. Priset för de använda resorna räknas utan att beakta rabatten som fås med seriebiljetten.

Från ersättningen dras av skäliga administrativa kostnader (10 €), och ingen ersättning betalas om summan efter detta avdrag är under 4 €.

D Oförutsedd sjukdom eller motsvarande som förhindrar resan

Om resenären har en helt oanvänd tågbiljett och hen på grund av sjukdom eller motsvarande hinder inte kan resa, är resenären berättigad till en ersättning som motsvarar tågbiljettens värde om resenärens reseförsäkring inte ersätter den oanvända tågbiljetten. Resenären ska lämna in en pålitlig utredning över hindret.

Från ersättningen dras av skäliga administrativa kostnader (10 €), och ingen ersättning betalas om summan efter detta avdrag är under 4 €.

E Ersättningsansökningar

Originalbiljetter samt eventuella andra handlingar ska bifogas till ersättningsansökan som skickas enligt punkterna A, B, C eller D under Särskilda villkor. Ansökan kan antingen lämnas in till närmaste servicestation eller skickas till följande adress:

VR-Group Ab
Passagerartrafik
Kundrespons
PB 54
11101 Riihimäki

9.4. Om resenären inte kan fortsätta sin resa samma dag

Om resenären inte kan fortsätta sin resa i enlighet med transportavtalet samma dag

 • på grund av inställt tåg, försenat tåg eller avbruten anslutning eller
 • om det inte är skäligt att under rådande omständigheter kräva att resan ska fortsätta samma dag,
 • ersätter järnvägsföretaget (VR) skäliga kostnader för att resenären ska kunna informera väntande anhöriga och
 • ordnar vid behov skälig övernattning inklusive nödvändig transport, eller
 • ersätter skäliga kostnader för övernattning inklusive nödvändig transport.

Järnvägsföretaget (VR) kan erbjuda transport med annat färdmedel (buss, metro, taxi osv.).

Särskilda villkor

Ansvaret för andra skador som förseningen förorsakat fastställs enligt § 21 i järnvägstransportlagen. Maximisumman för ersättning är 5 000 euro.

9.5. Frihet från ersättningsskyldighet vid förseningar

Grunderna för ansvarsfrihet för andra skador som förseningen förorsakat fastställs enligt § 21 i järnvägstransportlagen. Järnvägsföretaget (VR) är inte ersättningsskyldigt vid en försening eller inställd tågtur eller då tåget inte stannat vid en meddelad trafikplats som passagerare på grund av transportens natur, väderleksförhållanden, den tid som behövs för byte av transportmedel eller andra omständigheter som ansluter sig till transporten skäligen kan förväntas ha berett sig på. Befrielsen från ersättningsskyldighet förutsätter att järnvägsföretaget (VR) visar att det har vidtagit alla de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra skadan.

 

10. Assistans vid förseningar

Om förseningen är 60 minuter eller mer vidtar järnvägsföretaget (VR) alla rimliga åtgärder för att ge resenärerna assistans. Så långt det är möjligt och beroende på väntetiden innebär detta att måltider och förfriskningar erbjuds, och vid behov också övernattning eller alternativa transportmöjligheter. Speciell uppmärksamhet ska ges resenärer med funktionsnedsättning.

Assistans vid förseningar gäller inte VR Närtrafik, utöver banavsnitten Riihimäki–Lahtis och Riihimäki–Tammerfors.

 

11. Personskador

Järnvägsföretagets (VR) ansvar vid resenärers dödsfall och kroppsskador bestäms enligt bilaga 1 i förordningen om järnvägens ansvar.

Det ansvariga järnvägsföretaget (VR) ska utbetala en lämplig förskottssumma till resenärer eller personer som är ekonomiskt beroende av dem för att täcka omedelbara ekonomiska behov i förhållande till skadan. Ett belopp på upp till 21 000 euro per resenär betalas ut i förskott vid dödsfall. Vid kroppsskador betalas ett förskottsbelopp ut som motsvarar relevanta och berättigade ersättningar, dock högst 21 000 euro per resenär.

Förskottsbetalningar innebär inte att järnvägsföretaget accepterar ansvar för händelsen, och de räknas med i den totala ersättningssumman. Järnvägsföretaget kan ställa krav på att denna förskottsbetalning återbetalas om skadan eller förlusten förorsakades av resenärens försummelse eller uppsåt eller om mottagaren inte var berättigad till ersättning.

Såvida det är förenligt med järnvägsföretagets intresse ska företaget, på resenärernas begäran, i rimlig omfattning hjälpa dem att driva skadeståndskrav mot tredje part (genom t.ex. översändande av dokument, konsultation av undersökningsrapporter osv.) så länge det inte strider mot järnvägsföretagets egna intressen.

Särskilda villkor

I enlighet med 3 och 12 § i lagen om ansvar i spårtrafik ansvarar VR för personskador till fullt belopp.

 

12. Förlust av eller skada på egendom

Järnvägsföretagets ansvar för handbagage eller sällskapsdjur som övervakas av resenärerna regleras i bilaga 1 i förordningen om järnvägens ansvar. Begränsningarna i artikel 34 i bilagan gäller inte vid ansvar för skador på rörlighetshjälpmedel som används av personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Särskilda villkor

I enlighet med 3, 11 och 12 § i lagen om ansvar i spårtrafik ansvarar VR för skador på de kläder resenären haft på sig och det handbagage samt personliga bruksföremål och sällskapsdjur hen haft med sig till fullt belopp.

 

13. Fordran och reklamationer

13.1. Personskador

Ersättning för personskador och skador på de kläder resenären haft på sig samt det handbagage och personliga bruksföremål och sällskapsdjur hen haft med sig ska sökas hos järnvägsföretaget inom tre år från det att den skadelidande har upptäckt eller borde ha upptäckt skadan. Ersättningen skall dock yrkas inom tio år efter att skadan inträffade.

13.2. Skador på resgods och förseningsskador

Om resgods har skadats eller delvis gått förlorat, ska vid äventyr att talerätten går förlorad en reklamation framställas till järnvägsföretaget när resgodset tas emot, om det då är möjligt att utvändigt upptäcka skadan eller den partiella förlusten. I övriga fall ska en reklamation framställas inom tio dagar efter att resgodset tagits emot. En konsument har dock alltid rätt att framställa en reklamation inom skälig tid efter att resgods har tagits emot.

Talerätten går dock inte förlorad enligt 1 mom. om järnvägsföretaget eller den vars förfarande järnvägsföretaget ansvarar för uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har förorsakat att resgods skadats eller delvis gått förlorat.

Rätten till ersättning går förlorad om inte ett skriftligt anspråk framställs till järnvägsföretaget inom ett år eller, då skadan har vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, inom tre år

 1. efter att resgodset lämnades ut, om denna rätt grundar sig på att resgodset har skadats eller delvis gått förlorat eller på att dess utlämnande har fördröjts;
 2. efter att resgodset i enlighet med 25 § anses ha gått förlorat, om denna rätt grundar sig på att hela resgodset har gått förlorat, eller;
 3. efter att tre månader har förflutit sedan resgodset togs emot för transport eller skyldigheten att transportera det försummades, om denna rätt grundar sig på någon annan än i 1 eller 2 punkten avsedd omständighet.

Järnvägsföretaget ska inom en månad antingen lämna ett motiverat svar eller i vederbörligen motiverade fall meddela resenären det sista datumet för inlämnande av bemötande efter det att besvär lämnats in.

En konsumentkund har rätt att föra sin oenighet gällande en tågresa till Konsumenttvistenämnden för avgörande. Mer information: kuluttajariita.fi.

 

14. Se även

Biljettkontroll och kontrollavgift

Biltransportvillkor

Ombokning och avbokning av tågbiljetter

Ombokning och avbokning av biljetter till trafiken mellan Finland och Ryssland

Rättsregler gällande avtal om den internationella persontrafiken inom järnvägen (CIV)

De allmänna transportvillkoren, GCC-CIV/PRR