Övriga ersättningar

Järnvägstransportlagen gäller ett järnvägsföretags ansvar för transport av passagerare, gods eller resgods med järnväg då ansvaret baserar sig på ett transportavtal.

Järnvägstransportlagen gäller inte ersättning av personskada eller skada på handbagage, varom stadgas i lagen om ansvar i spårtrafik.

Försening av tågtur

Ett järnvägsföretag är skyldigt att ersätta den skada som en försening av en tågtur orsakat en passagerare / högst 5000 euro. Den ekonomiska skadan skall visas (till ersättning berättigar enligt motiveringarna i lagen flera tiotals minuters försening).

  • Dock inte en sådan försening för vilken en passagerare skäligen kan förväntas ha berett sig på (transportens natur, väderleksförhållanden, byte av transportmedel, annan omständighet som ansluter sig till transporten) och
  • Järnvägsföretaget befrias från ersättningsskyldigheten till följd av försening av tågtur, om företaget visar att det vidtagit alla de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra skadan.

Skador på resgods

Ett järnvägsföretag är ansvarigt för skada som orsakats till följd av att resgodset gått förlorat eller skadats under transporten eller av att utlämningen fördröjts.

Ersättningsskyldighet:

  • förlorat resgods om skadan visats, en ersättning som svarar mot skadans belopp / max. 1 700 euro / kolli om skadan inte visats, 170 euro / kolli
  • skadat resgods ersättning som svarar mot minskningen av resgodsets värde / högst max.ersättningen för förlorat gods
  • förlust eller skada för motorfordon eller farkost max. 10 000 euro för resgods som lämnats i ett fordon eller fortskaffningsmedel max. 1 700 euro
  • dröjsmål med utlämnande av resgods om skadan visats, ersättning som svarar mot skadans belopp / max. 170 euro / kolli om skadan inte visats, 17 euro / kolli / 24 h / max. 136 euro

Ett järnvägsföretag kan befrias från ersättningsansvaret gällande resgods endast på grunder som bestäms i lagen.

Ersättningsansökan

Ersättning söks med en särskild blankett (finns på stationerna samt i PDF-form på denna sida). Till ansökan bifogas verifikaten för skadans uppkomst i original.

Ansökan skickas till närmaste järnvägsstation eller till adressen:

VR-Yhtymä Oy
Matkustajaliikenne
Asiakaspalautteet
PB 488
00101 Helsingfors.

Ersättningsansökan (Pdf, 3,1 MB)