VR Biltransportvillkor

Biltransportvillkor 1.1.2013

Allmänt

VR transporterar i tåg som angetts i passagerartrafikens tidtabeller

  • kördugliga person-, farmar- och paketbilar
  • släpvagnar kopplade till ovan nämnda fordon och som till sina mått lämpar sig för biltransport
  • motorcyklar och andra motordrivna fordon.

Biltransportvagnarna och körramperna är planerade för normala fabrikstillverkade bilar.

Biltransporttjänsterna är följande:

  • BilTåg-paket som inkluderar biltransporten samt bilförarens och resenärernas (1-5 personer) resor och sovplatser (max tre kupéer).
  • Enbart biltransporter, varvid endast bilen transporteras med tåg.

Om bilen inte kan transporteras samtidigt med resenärerna, kan den skickas högst 5 dygn före avresan eller 5 dygn efter återresan till bestämmelsestationen.

I bilarna, på deras takställningar och i släpvagnarna får under transporten, förutom de fasta anordningarna, finnas endast resenärernas bagage. Som taklast får endast transporteras, i enlighet med måttbegränsningarna nedan, skidor och resväskor som är vederbörligen fastsatta i ett takräcke eller en takställning och skyddade mot vädrets inverkan samt så att de inte försvinner eller skadas. Man får inte transportera kanoter, cyklar eller andra stora föremål på takställningen på en bil som transporteras i en bilvagn.

Det är absolut förbjudet för föraren och resenärerna att vistas i bilen eller biltransportvagnen medan växlingsarbete pågår och under transporten.

 

Vikt- och måttbegränsningar

För biltransport används två olika sorters bilvagnar, antingen helt täckta eller delvis täckta med tak.

I den delvis täckta bilvagnen får maximihöjden på en bil som transporteras på det nedre planet av biltransportvagnen, takställning och -last inberäknade, vara högst 1,65 m och i en helt täckt bilvagn 1,84 m.

Maximihöjden på bil och eventuell takställning/taklast som lastas på det övre planet i en delvis täckt vagn är, beroende på placeringsstället, högst 2,05 m, 2,30 m eller 2,60 m och i en helt täckt bilvagn högst 2,04 m. I den sistnämnda vagnen ska den avsmalnande takformen på övre planet beaktas, så

  • en 2,04 m hög bil kan vid taklinjen vara högst 1,70 m bred
  • en 1,84 m hög bil kan på motsvarande sätt vid taklinjen vara högst 2,2 m bred.

Takets form begränsar avsevärt transportmöjligheterna av vissa större paketbilar eftersom utrymmet är så smalt att det förhindrar öppnande av sidodörrarna och det inte går att komma in i eller ut ur bilen som vanligt.

Den totala transportvikten på bil inklusive last i helt täckt bilvagn får uppgå till högst 3 000 kg, dock så att axellasten eller boggivikten inte överstiger 2 000 kg eller på motsvarande sätt i en delvis täckt vagn högst 2 500 kg så att axellasten eller boggivikten inte överstiger 1 400 kg.

Bilens bredd med last får vara högst 2,20 m och längd med last högst 5,05 m. Om längden inkl. fasta utstående delar överskrider maximilängden bör man boka två bilplatser.

Höjdkravet på bilens rullmotstånd är 15 cm framför och bakom hjulen.

Husvagnars maximimått är: längd inkl. dragstång 7,50 m, bredd 2,20 m samt höjd 2,60 m inklusive antenner och övriga utstående delar. Den totala vikten får inte överstiga 1 400 kg.

Största tillåtna mått på släpvagn för godstransport med last är: längd 5,00 m och bredd 2,20 m. Minsta högsta tillåtna höjd är 1,60 m (nedre våningen på delvis täckta biltransportvagnar) Vikten inkl. last får vara högst 1 400 kg.

Resenären ansvarar för att bilens rätta uppgifter anges vid bokning av resan.

VR har rätt att vid behov av säkerhetsskäl närmare granska lasten även i bagageutrymmet på en paketbil som lämnats för transport.

 

Bokning och betalning

Ett BilTåg-paket kan köpas eller bokas vid biljettförsäljningen på en station, via VR Kundservice, i VR:s webbshop eller i en resebyrå enligt gällande bokningsvillkor. Endast bilplatsen kan köpas eller bokas vid biljettförsäljningen på en station eller via VR Kundservice.

Alla bokningar som är gjorda på förhand ska betalas inom 24 timmar efter bokningen. Om det vid bokningstillfället är 24 timmar eller mindre tills tågets avgång ska BilTåg-paketet eller bilplatsen betalas genast.

Kunden ska i samband med bokningen, utöver bilens vikt- och måttuppgifter, meddela om eventuell takbox eller taklast och annat resgods som transporteras utanpå bilen.

Man ska även meddela om bilmärket har avvikande lastningskrav, i synnerhet då det gäller biltransporter vintertid.

För släpvagn reserveras alltid en egen bilplats.

 

Omboknings- och avbokningsvillkoren

Ett BilTåg-paket kan ombokas eller avbokas gratis senast 7 dygn före tågets avgång. För ombokning eller avbokning uppbärs som omboknings- eller avbokningskostnader en procentsumma av BilTåg-paketets pris. Ytterligare information om summan finns på webbplatsen www.vr.fi.

 

Lastning och lossning

Lastningen av bilen ombord på tåget och lossningen kan utföras av föraren eller om man vid bokningstillfället har kommit överens om annat, kan uppgiften delegeras till VR.

Bilar, motorcyklar och övriga motorfordon med lägre markhöjd än normalt ska föraren alltid själv både lasta och lossa. Även en bil- och släpvagnskombination ska föraren själv köra upp på tåget och bort därifrån. VR kan frånsäga sig att lasta eller lossa en bil vars bredd i taklinjen jämfört med höjden förhindrar att stiga in i och ut ur bilen normalt.

Bilarna som ska lastas på tåget ska vara på lastningsplatsen senast den tid som antecknats på biltransportbiljetten. Bilar som anländer efter utsatt lastningstid lastas inte på tåget. Under transporten ska bilen vara låst och friskluftsintagen stängda.

Anteckningarna på biltransportbiljetten garanterar inte någon bestämd plats, utan endast en tillräckligt rymlig plats.

Om man vid bokningstillfället har kommit överens om att VR lastar bilen, ska den i god tid före lastningstiden på avresedagen parkeras på en särskild parkeringsplats och bilnycklarna lämnas till biljettförsäljningen eller stationsservicen på avgångsstationen. Då lastar VR bilen på tåget och ser till att bilnycklarna sänds till bestämmelsestationen. Föraren kan avhämta nycklarna från bestämmelsestationens biljettförsäljning eller stationsservice när han eller hon kommit fram.Man ska separat komma överens om anslutande av bilens motorvärmare till elnätet före transporten, under transporten och/eller efter transporten vid inlämnandet av nycklarna.

På bestämmelsestationen ska föraren utan dröjsmål gå till lossningsplatsen.

Om bilen vintertid har lastats på biltransportvagnens öppna plan, ska föraren innan han startar bilen kontrollera att det inte finns snö eller is i motorutrymmet.

 

Ansvar

När VR sköter lastningen och lossningen av bilen, övergår ansvaret för bilen på VR vid lastningen och upphör när bilen efter lossningen har förts till en vederbörlig parkeringsplats. När kunden lastar och lossar bilen själv, ansvarar VR endast för transporten av bilen.

Kunden svarar för fastsättningen av transportboxar och saker i takställningar och takräcken samt för eventuella skador orsakade av dem. VR ansvarar inte för saker som förkommit eller skadats under transporten till följd av att de varit dåligt fastbundna eller förpackade.

VR ersätter inte skador som snö eller is orsakar motorn då bilens startas.

Om en bil eller släpvagn som lämnas för transport skiljer sig väsentligt från vad som på förhand meddelats, kan VR förvägra transport.

VR bär inte ansvar för skada som beror på att uppgifterna som kunden angett om bilen är felaktiga.

VR bär inte ansvar för att bilen inte kan lastas av orsak som inte beror på VR.

Om bilen lämnas på parkeringsplatsen på stationen, sker det alltid på kundens eget ansvar.

Om det finns anledning att misstänka att det under transporten har uppstått skada på fordonet eller dess externa tillbehör ska föraren omedelbart informera VR:s personal om det, innan han eller hon lämnar lossningsplatsen.

 

Biltransportvillkorens giltighetstid

Dessa biltransportvillkor träder i kraft 1.1.2013 som bilaga till VR Passagerartrafiks Transportvillkor och gäller tills vidare.

VR Biltransportvillkor finns att tillgå på stationernas biljettförsäljning, i R-kiosker, på resebyråer som säljer tågbiljetter samt på webbplatsen www.vr.fi.

VR förbehåller rätten att ändra dessa biltransportvillkor. Om ändringar informeras och de förnyade villkoren publiceras på VR:s webbplats.