Muut korvaukset

Rautatiekuljetuslaki koskee kuljetussopimukseen perustuvaa rautatieyrityksen vastuuta matkustajan, tavaran tai matkatavaran rautatiekuljetuksessa.

Ko. laki ei koske matkustajaan tai käsimatkatavaraan kohdistuneen henkilö- tai esinevahingon korvaamista, josta säädetään raideliikennevastuulaissa.

Junavuorojen viivästyminen

Rautatieyritys on velvollinen korvaamaan matkustajalle junavuoron viivästyksestä aiheutuneen vahingon / max. 5000 euroa. Aiheutunut taloudellinen vahinko on osoitettava (korvaukseen velvoittaa lain perustelujen mukaan junavuoron usean kymmenen minuutin viivästyminen).

  • ei kuitenkaan sellaisen viivästyksen johdosta, johon matkustajan voidaan kohtuudella edellyttää varautuneen (kuljetuksen luonne, sääolosuhteet, kuljetusvälineen vaihto, muu kuljetukseen liittyvä olosuhde) ja
  • rautatieyritys vapautuu junavuoron viivästykseen perustuvasta korvausvelvollisuudesta, jos se osoittaa ryhtyneensä kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi.

Matkatavaravahingot

Rautatieyritys on kuljetuksen aikana vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut matkatavaran katoamisesta, vahingoittumisesta tai luovutuksen viivästymisestä.

Korvausvelvollisuutta rajoitetaan määrällisesti:

  • katoaminen: jos vahinko osoitettu, vahingon määrä / max. 1.700 euroa / kolli; jos vahinkoa ei osoitettu, 170 euroa / kolli
  • vahingoittuminen: vahingon määrä / max. katoamiskorvaus
  • katoaminen tai vahingoittuminen: moottoriajo- tai vesikulkuneuvon osalta max. 10.000 euroa; ajo- tai kulkuneuvoon jätetyn tavaran osalta max. 1.700 euroa
  • viivästyminen: jos vahinko osoitettu, vahingon määrä / max. 170 euroa / kolli; jos vahinkoa ei osoitettu, 17 euroa / kolli / 24 t / max. 136 euroa

Rautatieyritys voi vapautua matkatavaran korvausvastuusta vain laissa määrätyin perustein.

Korvausten hakeminen

Korvausta haetaan erillisellä lomakkeella (saatavana asemilta sekä PDF-muodossa tältä sivulta). Hakemukseen liitetään mukaan alkuperäiset tositteet vahingon syntymisestä.

Hakemus toimitetaan lähimmälle rautatieasemalle tai osoitteella:

VR-Yhtymä Oy
Matkustajaliikenne
Asiakaspalautteet
PL 488
00101 Helsinki.

Korvaushakemuslomake (pdf)